is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid en droomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteund en mede voortgeholpen, ook voor dat tijdschrift een bijdrage. Ik zond hem het artikel Sint-Nicolaas.

Hoe het door hem ontvangen werd? Toevallig kan ik het u uit zijn eigen mond laten hooren In mijn klein Archief vind ik onder anderen nog een brief van hem, uit zijn huis op de Leliegracht ten onzent, dat nu met zijn beeld prijkt en in de wandeling het „Potgietershuis" heet, aan mij toegezonden met de dagteekening aan den voet: Smt-Nicolaasavo?id 1869 Daarin schrijft hij: — „Gij spreekt van Heiloo. Jonathan, weet gij wel, dat liet dezer dagen dertig jaar geleden is, dat er op de Keizersgracht bij de Westermarkt (Potgieter's toenmalige woning) werd gescheld; — Tante was al naar boven gegaan, — de deur werd geopend, — het was een pakje van Haarlem, — ik kende de hand — ik deed het pakje open en las, en bleef lezen — het was — uw SintNicolaas!" —

Weemoedige herinnering! Zij maakt ook nu nog bij de herlezing mijn hart warm en week. Waar zijn die dagen heen? In den gevel van het huis, waarin Potgieter deze woorden schreef, staat nu zijn beeld van steen, en ach! hoeveel is dood en versteend, dat toen leefde!

Genoeg, Potgieter nam mijn Sint-Nicolaas-opstel in de Gids op en versierde het zelfs nog met een plaatje — ik zie het van hier nog — een jonge Dame, die een portret bekijkt, haar als surprise op den feestavond toegezonden. En er waren tal van blikken, die niet alleen het portret, maar ook de Dame, en niet alleen haar, maar ook de gansche schets, waarin zij voorkwam, en den auteur op den koop toe, met een goed oog aanzagen.

Maar dat was niet alles. Niet alleen de Redacteurs van tijdschriften, niet alleen andere uitgevers, ook het groot publiek, dat nu Jonathan eens in zijn gunst genomen had — ter Gouw zegt ergens, dat ook de letterkundige fortuin, evenals die van het geld en van de eer, op een rollenden bal staat — zij vroegen, evenals de bekende bloedzuiger met de twee dochters: geef! geef! altijd weer om nieuwe kopij. Mijn pen was toen vlugger dan nu, en ging voort te arbeiden: de voorraad nam toe, de korf werd vol, en de hoop bladen schrifts, die hij bevatte, was al spoedig groot genoeg om een ganschen bundel te vullen. Wie zou de uitgever zijn?