is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid en droomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat kon nauwelijks een vraag wezen. Mijn wakkere vriend Pieter Frangois Bohn was de accoucheur van mijn eerste papieren kind, van mijn bundel Poëzij geweest, en had mij daarbij uitstekende diensten bewezen. De kopij van Waarheid en droomen werd hem dus mede ter uitgave aangeboden, en dit aanbod gereedelijk door hem aanvaard. Alweêr, weemoedige herinnering! Toen ik in 1871 den vijfden druk van den Jonathan in een volksuitgave gaf, schreef ik in de Voorrede onder meer:

„Ik geef dezen bundel den lezer over met een gemengd gevoel. Het is als zag ik een rouwrand om den titel. Er bestaat een populair rijmpje:

Het boompje groot,

De planter dood!

„Dit komt mij nu van zelf voor den geest, bij den blik op deze afgedrukte bladen, welke hij, die ze ter perse deed leggen, zelf alzoo niet heeft gezien. Een metnento meer bij zoovele anderen, waarvan hier zoovele bladen spreken!" — Inderdaad, met het oog op mijn letterkundig leven kan ik aan mijn vriend Bohn niet anders dan met erkentenis denken voor hetgeen ik, voor mijn werk af en aan, aan zijn helder hoofd, gezond hart en goeden smaak te danken had, en werp dus bij die herinnering te dezer plaatse een versche bloem op zijn onlangs pas gesloten graf!"

De bundel werd gedrukt in gewoon 8vo-formaat en kreeg op den titel een staalgravure van J. W. Kaiser, die toen voor zulk soort van zaken de man was. De teekening stelde Jonathan voor, zittende aan zijn schrijftafel \ achter hem zijn bibliotheek, naast hem zijw portret, tegenover hem de huisklok, alles oude bekenden voor hen, die hem en zijn boek kennen. Zoo aangekleed en versierd kwam het werk in het licht, en dat licht was toenmaals een helder zonnetje, dat mijn eersteling in proza bij zijn eerste onwisse stappen bescheen. Ik zal er hier alleen van zeggen, dat de eerste druk in hetzelfde jaar bijna even spoedig was uitverkocht als uitgegeven, met het gevolg, dat zoo spoedig mogelijk een tweede druk moest worden gereed gemaakt, die dan ook nog in dien eigen jaarkring verscheen.

Hiermede was echter aan de eerste behoefte en begeerte voorshands

21