is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 1. Heden drie Januari

negentienhonderd zes verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der

Blijkens akte van uet : gemeente Amsterdam: .

llerto<;ci ijle Landgericht Rika Verhuist,

te Brunswijk van acht-

tien Maart negentienhon- vroedvrouw , oud acht en twintig jaren, wonende alhier , die verklaarde,

^Schmidt^ kracht en! 'pa 'ra- °P den ^weeden dezer maand , des voormiddags ten zeven ure,

graaf zeventienhonderd in deze gemeente in de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen, in hare tegenwoordigheid

dierlijk''wetboek^in°vèr- *s geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Helene Elise Kohier, zonder beroep,

band met paragraaf acht \ WOnende alhier,

en zeventig der Bruns-

wijksche uitvoeringswet j

van het Duitsche Burger- aan welk kind worden gegeven de voornamen van Elise Wilhelmina.

lijk Wetboek, aan het in j nevensstaande akte ver- j

melde kind, zijn naam | Gedaan in tegenwoordigheid van Nicolaas van Dam, steenhouwer,

Schmidt gegeven. oud dertig jaren, wonende alhier en van Hendrik de Rooij,

dert^vZ-t negentien- | werkman , oud een en veertig jaren, wonende alhier

honderd vijf. ! Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

x.

N. van Dam.

R. Verhulst. x

H. de Rooij.

No. 2, Heden één Augustus

Ditkina is door stientje negentienhonderd vijf verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der

gemeente Amsterdam:

heden t wintin Augustus

negentienhonderd vijf, KlüOrtje V(M Wijk,

verleden voor den Ambte- ,

naar van den burgerlijken vt oedvrouw > oud zes ™ dertig jaren, wonende alhier , die verklaarde,

stand te Amsterdam, dat op den dertig sten Juli laatstleden , des namiddags ten zes ure,

in deze gemeente, Overtoom nummer twee, in hare teqenwoordiaheid

Dit kind is door Adolf ;

van Veen bij huwelijk met is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Stientje van Rijswijk, dienstbode, stieme van Rijswyft, op mnende alhier,

heden alhier voltrokken,

met toestemming der moe- i

der, erkend. aan welk kind worden gegeven de voorna men van Marinus Wilhelmus.

Amsterdam, tien Octo- j ber negentienhonderd vijf. i

a'. Gedaan in tegenwoordigheid van Wilhelmus Andreas Kuijt, timmerman,.

Bij beschikking der Ar- oud twee en dertig jaren, wonende alhier en van Nicolaas van Gïijlswijk,

rondissements-Bechtbank , 7 7

alhier van vijf Mei negen- meubelmaker , oud vier en twintig jaren, wonende alhier

tienhonderd zes is de er- Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

kenning van het in nevens- i staande akte vermelde j

kind, gedaan door Adolf j 1 W. A. Kuijt.

van Vee»vernietig \ K. mn Wijk. y

Amsterdam, dertig Juli \ J # # A..

negentienhonderd zes. N. Van Gijl8Wijk.

X. I . 1

No. 3. Heden één Januari

: negentienhonderd zes verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der

gemeente Rotterdam:

Frederik Goossens, —

schipper , oud veertig jaren, wonende te Schiedam , die verklaarde,

dat op den dertigsten December negentienhonderd vijf , des voormiddags ten acht ure,

in deze gemeente, in zijn schip, liggende in de Maas nabij Feijenoord,

: is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne echtgenoote Wilhelmina Roos, zonder beroep, wonende te Schiedam,

aan welk kind word£ gegeven de voornaam van Gerrit.

Gedaan in tegenwoordigheid van Klaas Veenendaal, schipper,

oud vijf en veertig jaren, wonende alhier en van Gerardus van der Vegt,

schipper , oud zeven en dertig jaren, wonende alhier.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

K. Veenendaal.

F. Goossens. y

G. van der Vegt.

.