is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 3. Heden zestien Mei negentienhonderd zeven

: zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Maastricht verschenen,

: ten einde een huwelijk aan te gaan:

Jan Bross, oud twintig jaren, geboren te Amsterdam, kok, wonende te Maastricht,

minderjarige zoon van Pieter Bross en Sara Tol, beiden overleden en

Mina Roos Blom, oud negentien jaren, geboren te Utrecht, zonder beroep, wonende te | Utrecht, minderjarige dochter van Jan Roos, smid, ivonende te Rosmalen en Clara Blom

| overleden.

Verlof tot het aangaan van dit huwelijk is verleend: ten eerste door den Kantonrechter \ te Maastricht, bij beschikking van den eersten Mei dezes jaars, wegens bestaand verschil van \ gevoelen tusschen de grootouders en den voogd des bruidegoms; ten tweede door den Kantonrechter te Utrecht, bij beschikking van den eersten Februari dezes jaars, wegens de weigering tot het geven van toestemming door den van de ouderlijke macht ontzetten vader der bruid, uit \ welke beschikking tevens blijkt dat de voogd der bruid, genaamd Jan van Leeuwen, wonende te

i Utrecht, zijne toestemming tot dit huwelijk heeft verleend.

Blijkens eene in kracht van gewijsde gegane beschikking van de Arrondissements Rechtbank te Utrecht, van den tweeden Maart dezes jaars, is het tegen gemélde uitspraak van den Kantonrechter te Utrecht ingesteld beroep afgeicezen. -

De beide afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier i en te Utrecht op den zesden en dertienden Januari dezes jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en I getrouweiijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden, Als getuigen waren tegenwoordig: Piet Pronk, oud dertig jaren, koopman, Jan Wind, oud veertig jaren, kok, Geert Bols, oud vijftig jaren, arts en Willem Roos, volle neef der echt; genoote, timmerman, oud twintig jaren, meerderjarig verklaard, allen wonende te Groningen.

"Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. Bross. P. Pronk.

M. Roos Blom. J. Wind.

G. Bols.

W. Roos.

""i