Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 8. Heden een Augustus negentienhonderd acht

zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam verschenen,

ten einde een huwelijk aan te gaan:

Jan Stol, oud twintig jaren, géboren te Sloten in Noord holland, korporaal bij het zevende regiment Infanterie, wonende alhier, minderjarige zoon van Theunis Stol, oud vijftig jaren, meubelmaker, wonende te Zeist en van Johanna de Groot, oud vijftig jaren, baker, wonende alhier en Johanna. Spronk', oud twintig jaren, geboren te Bunnik, zonder beroep, wonende te Baarn,

minderjarige dochter van Pieter Spronk en Elüabeth Spronk, beiden overleden

De ouders des bruidegoms verklaarden, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in

| dezen echt. —

Door de Ar rond issements-Rechtbank te Utrecht is bij hierbij overgelegde in kracht van gewijsde gegane besciiikking van den zeven en twintigsten Maart dezes jaars, met vernietiging der beschikking van den Kantonrechter te Amersfoort van den derden Januari dezes jaars, verlof tot het aangaan van dit huwelijk verleend, ivegens weigering tot het geven van toestemming door den toezienden voogd der bruid. Uit gemelde beschikking blijkt tevens dat de toestemming door den \ voogd der bruid, genaamd Jan Pas, iconende te Baarn, is verleend geworden.

i De beide afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier en te Baarn den derden en tienden November negentienhonderd zeven. ____

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jan Smit, koopman, oud twintig jaren, gehuwd„ wonende te Baarn, Pieter de Leeuw, tuinman, oud zestig jaren, wonende alhier, Jan Stam, zonder beroep, oud veertig jaren, wonende te Bodegraven en Pieter de Heus, agent van politie,

oud veertig jaren, wonende te Leiden.

De echtgenoote verklaarde niet te kunnen naamteekenen wegens eene ongesteldheid aan de rechterhand. .

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. Stol. J. Smit.

|

T. Stol. P. de Leeuiv.

J. de Groot. J. Stam. Y.

P. de Heus.

Sluiten