Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 9 Heden drie Augustus negentienhonderd acht

zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Schoonhoven verschenen,

| ten [einde een huwelijk aan te gaan:

Jan de Boer, oud twintig jaren, gelonn te Bvflalo in Amerika, kleermaker, wonende alhier, minderjarige zoon van Pieter de Boer, oud veertig jaren, sigarenmaker, wonende te Bunschoten en van Janna de Wit, oud negen en dertig jaren, schoonmaakster, wonende alhier en Anthonia Brands, oud zestien jaren, gelonn te Utrecht, zonder beroep, wonende te Maartensdijk, minderjarige dochter van Jan Brands en Johanna Zwart, beiden overleden.

De ouders des bruidegoms, de grootvader van vaderszijde der bruid, Jan Antonie Brands, oud zestig jaren, zonder beroep, de grootmoeder van vaderszijde der bruid Antje Hagens, oud vijf

I

: en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Schoonhoven, de grootmoeder van moederszijde \ der bruid Wilhelmina Zwart, oud zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Oosterbeek en de i voogd der bruid Pieter de Leeuw, oud dertig jaren, tuinman, wonende te Maartensdijk, verklaarden, i voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.

De beide afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier

i en te Maartensdijk den een en twintigsten en acht en twintigsten Juni dezes jaars.

Bij deze akte is overgelegd eene akte van bekendheid van geboorte des bruidegoms.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Teunis de Boer, smid, oud dertig jaren, broeder des echtgenoots, Jan Zwart, tuinman, oud vijftig jaren, oom der echtgenoote, beiden wonende te de Bilt, Jan Teunissen, koperslager, oud 'drie en twintig jaren en Tobias Top, zonder beroep, oud een en twintig jaren, beiden wonende alhier.

De echtgenooten gaven te kennen niet te kunnen naamteekenen, als hebbende geen schrijven geleerd. "

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

P. de Boer. P. de Leeuw.

J. de Wit. T. de Boer.

J. A. Brands. J. Zwart.

A. Hagens. J. Teunissen.

W. Zwart. T. Top.

Sluiten