is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 14 Heden negen September . negentienhonderd acht

zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Rotterdam verschenen,

j ten einde een huwelijk aan te gaan:

Leonard de Bruin, oud 'twintig jaren, geboren te Bussum, werkman, wonende alhier, i meerderjarig verklaarde zoon van Willem de Bruin en Dina de Wilde, beiden overleden en Jacoba Bakker, oud zeven en twintig jaren, géboren te Eist, zonder beroep, wonende te Antwerpen in België, laatstelijk echtgenoote van Pieter de Bruin, meerderjarige dochter van Gerrit Bakker, 'overleden en van Aaltje Pot, oud vijftig jaren, zonder beroep, wonende alhier.

De grootvader des bruidegoms van 'vaderszijde, genaamd Gerrit de Bruin, oud zeventig \ jaren, timmerman, wonende te Ermelo, de grootmoeder des bruidegoms van vaderszijde, genaamd i Lea van den Berg, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende te Harderwijk en de moeder der

j bruid verklaarden, allen voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.

Door de Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden is bij hierbij overgelegde beschikking \ van den eersten Augustus dezes jaars, krachtens artikel vijf honderd vijftig van het Burgerlijk

i Wetboek, aan de bruid 'vergunning verleend tot het aangaan van een ander huwelijk.

Mede is bij Meze akte overgelegd een Koninklijk besluit van den vijftienden Augustus \ dezes jaars waarbij dispensatie wordt verleend van het verbod vervat in artikel acht en tachtig, \ nummer een, van het Burgerlijk Wetlcek.

De bruid verklaarde onder eede dat zij buiten de mogelijkheid is om eene akte van over\ lijden of akte van bekendheid van overlijden haars vaders in te leveren.

De beide afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier I den negenden en zestienden Augustus dezes jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jan de Bie, oud veertig jaren, barbier, wonende te IJlst, Pieter Zijlstra, oud vijf en twintig jaren, smid, wonende te Beilen, Jan Teunissen, oud acht en twintig jaren, bode, wonende te Zaandam en Jan Menks, oud dertig jaren, portier, wonende alhier.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

L. de Bruin. J de Bie.

J. Bakker. P. Zijlstra.

G. de Bruin. J. Teunissen.

I

I

L v. d. Berg. J. Menks.

i

A. Pot.

i