is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JS Heden elf Februari _ - negentienhonderd negen

zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dalfsen verschenen,

ten einde een huwelijk aan te gaan:

Jan de Leeuw, oud twintig jaren, geboren alhier, schipper, wonende alhier, meerderjarig verklaarde erkende natuurlijke zoon van Leonardus de Leeuw en Reina de Vos, beiden overleden en Johanna de Beer, oud twintig jaren, geboren te Hoogeveen, zonder beroep, wonende alhier, gehuwd geweest met Pieter Wegloop, meerderjarige niet erkende natuurlijke dochter van Lijsje de Beer, zonder [beroep, wonende alhier.

: ^

*

i >

De beide afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier

! den een en dertigsten Januari en zevenden Februari dezes jaars.

negentienhonderd negen

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jan Gort, schipper, oud dertig jaren, Jan Jansen, tuinman, oud vijf en twintig jaren, Teunis van Ark, electricien, oud vijf en dertig jaren en Jan

van Ee, zonder beroep, oud een en twintig jaren, allen wonende alhier.

De echtgenooten verklaarden bij deze te erkennen een kind genaamd Jan de Beer, geboren alhier op den tienden Maart negentienhonderd drie.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. de Leeuw.

J. Gort(

J. de Beer. /. Jansen.

T. v. Ark. J. van Ee.

X.