is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 19 Heden zeventien Februari negentienhonderd negen

zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam verschenen,.

ten einde een huwelijk aan te gaan:

Anton Joseph Schneider, oud twintig jaren, Duitscher, géboren te Duren in Duitschland, kellner, wonende te Keulen in Duitschland, meerderjarig verklaarde zoon van Johann Schneider

en van Elisabeth Schuhmacher, beiden zonder beroep, wonende te Keulen en

Else Kottier, oud achttien jaren, Duitsche, geboren te Wiesbaden in Duitschland, wonende alhier, zonder beroep, minderjarige onwettige dochter van Nelly Kottier, oud veertig jaren, zonder

■ beroep, wonende alhier. _ —

De motder der bruid verklaarde, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt. Door het Vormundschaftsgericht te Keiden is, blijkens hierbij overgelegde in kracht van gewijsde gegane beschikking, aan den bruidegom toestemming tot het aangaan van dit huwelijk verleend, wegens de weigering daartoe door diens vader.

De beide afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier

den zevenden en veertienden dezer maand. —

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Johann Koch, oud vijf en twintig jaren, logementhouder, Wilhelm Pfeiffer, oud dertig jaren, schoenmaker, August Manicke, oud dertig jaren, kellner en Christian Rennert, oud veertig jaren, barbier, allen wonende alhier.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A. J. Schneider. J. Koch.

E. Kottier. W. Pfeiffer.

N. Kottier. A. Manicke.

C. Rennert.

X.