is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huw akte GEVAL: Bruidegom's vader krankzinnig. Zijne moeder weigert toestemming

- ^ en verschijnt niet bij den Kantonrechter.

^°* * Bruid gescheiden van echt, oud 20 jaren. Vader weigert toestemming.

Bestaan of verblijf van de moeder onbekend. Toepassing van art. 129 B. A\. Kantmelding betreffende de nietigverklaring van dit huwelijk.

Overgelegde stukken:

1°. Geboorteakte des bruidegoms.

2°. Bewijs art. 8 Militiewet 1901.

* 3°. Geneeskundige verklaring waaruit blijkt van de krankzinnigheid van den vader des

bruidegoms.

4°. Proces-verbaal van t.usschenkomst van den Kantonrechter te Groningen (in de huw.akte vermeld).

5e. Geboorteakte der bruid. (Als geboorteakte is overgelegd een door een Notaris in Nederland, als copie collationnée, opgemaakt afschrift van een onder hem berustend afschrift der geboorteakte van de bruid. Daar de Ambtenaar van den burgerlijken stand bezwaar maakte dit afschrift van een afschrift als de geboorteakte, bedoeld bij art. 1 '26 n°. 1 B. W., aan te nemen, is door hem geweigerd het huwelijk te voltrekken. De Arr.-Rechtbank nam krachtens art. 129 B. W. de beslissing sub 0.

• 6°. Afschrift eener beschikking der Arr.-Rechtbank te Groningen, van 14 Sept. 1908,

waarbij is beslist, dat het sub 5 overgelegd stuk als geboorteakte der bruid genoegzaam is. (Op grond van deze beschikking heeft de A. v. d. B. S. verder geen bezwaar gemaakt het huwelijk te voltrekken).

7°. Akte van inschrijving, op 16 Oct. 1907, van het vonnis tot ontbinding ^van het vorige huwelijk der bruid.

8°. Proces-verbaal van tusschenkomst van den Kantonrechter te Utrecht (in de huw.akte vermeld).

9°. Bewijs van afloop der afkondigingen te Utrecht.

Huw.akte No. 16.

G-EYAL: De bruidegom is de zoon van den Ambtenaar van den burgerlijken stand die het huwelijk voltrekt. Zijn vorige huwelijk, te goeder trouw gesloten, werd nietig verklaard.

Bruid twee maal gehuwd geweest. Eerste echtgenoot overleden, van den tweede gescheiden. Ouders wonen te Keulen.

Er wordt een kind erkend, dat geboren is later dan 180 dagen na de dagteekening van het vonnis waarbij het huwelijk des bruidegoms is nietig verklaard (artt. 152, j° art. 150 B. W.) en later dan 300 dagen nadat het vonnis tot ontbinding van het vorige huwelijk der bruid in de registers van den burgerlijken stand is ingeschreven.

Overgelegde stukken:

1°. Geboorteakte des bruidegoms.

2°. Bewijs art. 8 Militiewet 1901.

3°. Afschrift van het vonnis, waarbij het vorige huwelijk des bruidegoms werd nietig verklaard.

4°. Getuigschrift van den Griffier der Arr.-Rechtbank, waaruit blijkt dat het vonnis sub 3 in kracht van gewijsde is gegaan.

5°. Notariëele akte van toestemming van den vader des bruidegoms.

6°. Geboorteakte der bruid.

7°. Akte van inschrijving van het vonnis van echtscheiding der bruid.

8°. Authentieke akte waarbij de ouders der bruid hunne toestemming tot dit huwelijk geven.

9°. Geboorteakte of ander geboortebewijs van het te erkennen kind.