is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 4 Heden zestien Juni negentienhonderd zes verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken

stand der gemeente 's Hertogenbosch: Johanna Pan, oud vijftig jaren, zonder beroep, iconen de alhier, gehuwd met Arie Heus, architect, wonende mede alhier, die aan mij ter inschrijving in de registers van den burgerlijken stand heeft overgelegd afschrift van een. op tegenspraak gewezen

arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch, van vijf en twintig Octobcr negentienhonderd vijf, waarbij,

met vernietiging van het vonnis der Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch van vier April negentienhonderd vijf tusschen partijen gewezen, is verklaard geworden, dat het huwelijk tusschen Arie Heus en Johanna Pan, op zeven en twintig Mei achttienhonderd acht en zeventig alhier

voltrokken, door echtscheiding is ontbonden. .

Tevens is hierbij overgelegd eene verklaring van den griffier van voormeld Gerechtshof van één Februari negentienhonderd zes. ten bewijze strekkeiule. dat op zijn register geene aan¬

teekening van beroep in cassatie tegen gemeld arrest is geschied. —

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. ___

J. Pan. X.

No. o. Heden drie en twintig Juli negentienhonderd zes verscheen voor mij Ambtenaar van den

burgerlijken stand der gemeente Amsterdam: Jansje Mooi, oud veertig jaren, zmder beroep, wonende alhier, gehuwd met Jan Laarman, koopman, wonende mede alhier, die aan mij ter inschrijving in de registers van den burgerlijken stand heeft overgelegd afschrift van een bij verstek gewezen vonnis der Ar rondissements-Rechtbank te Amsterdam, van acht Juni negentienhonderd zes, waarbij, is verklaard geworden, dat het huwelijk tusschen Jan Laarman en Jansje Mooi, op negentien Maart, achttienhonderd een en negentig alhier voltrokken, door echtscheiding is

ontbonden.

Tevens hierbij overgelegd eene verklaring van den gedaagde van vier Juli negentienhonderd zes, waaruit blijkt, dat hij in genoemd vonnis berust, alsmede eene verklaring van den griffier der voormelde Rechtbank van zes Juli negentienhonderd zes, ten bewijze strekkende, dat op zijn ^

register geene aanteekening van verzet tegen gemeld vonnis is geschied.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. Mooi. X.

]\rQ f)t Heden vier Februari negentienhonderd acht verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken

stand der gemeente Amsterdam: Jan Scheper, oud vier en veertig jaren, banketbakker, wonende alhier, in hoedanigheid van curator over Harmen Scheper, die gehuwd is met Johanna Joling, beiden zonder beroep, wonende alhier. Comparant heeft aan mij ter inschrijving in de registers van den burgerlijken stand overgelegd afschrift van een bij verstek gewezen vonnis der Ar rondissementsRechtbank te Zutphen, van acht en twintig November negentienhonderd zeven, waarbij is verklaard geworden, dat het huwelijk tusschen Harmen Scheper en Johanna Joling, op dertien December

• negentienhonderd zes te Heerde voltrokken, door echtscheiding is ontbonden.

Tevens hierbij overgelegd eene authentieke akte van den vier en twintigsten December negentienhonderd zeven, waaruit blijkt dat het gemelde vonnis den gedaagde toen is bekend gemaakt, alsmede eene verklaring van den griffier der voormelde Rechtbank van veertien Januari negentienhonderd acht, ten bewijze strekkende, dat op zijn register geene aanteekening van verzet tegen

gemeld vonnis is geschied

Waarvan akte, wélke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. Scheper. X.