Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ Heden achttien Januari achttienhonderd vijf en negentig is mij Ambtenaar van den

burgerlijken stand der gemeente Rotterdam, door Maurits Broek, advocaat en procureur, wonende

Het kind in nevens-

«taande akte venneid. is, alhier, aangeboden eene iyi kracht van geivijsde gegane uitspraak der Arrondissements-Rech(bank

blijkens authentieke akte

«p negentien januari te Botterdam vau twaalf November achttienhonderd vier en negentig, waarbij ivordt bevolen, dat

achttienhonderd vijf en

negentig, verleden voor alsnog in cle loopende registers van geboorten dezer gemeente zal icorden ingeschreven eene akte

notaris Hendrik Pen te

Hotterdam, door Mac hiel vermeldende, dat op achttien November achttienhonderd drie en negentig, des namiddags ten drie

van Willigen en Coruelia . _ . t

de winter erkend. wre, in het huis aan de Peperstraat, nummer elf, alhier, is geboren een kind van hei mannelijk

ari^al'h'tu'enhond^-d''rijf geslacht uit Comelia de Winter, naaister, wonende alhier, welk kind de voornamen worden

en negentig. ^ gegeven van Jan Pieter. _____

Waarvan akte .

X

No. 2. Heden vijftien Maart negentienhonderd zes is mij Ambtenaar van den burgerlijken stand

der gemeente Zeist, door Pieter de Bie, werkman, wonende alhier, aangeboden eene in kracht van gewijsde gegane uitspraak der Ar rondissements-Rechtbank te Utrecht van vier Januari dezes jaars, waarbij tcordt bevolen, dat in de op twee Maart achttienhonderd tachtig in het geboorten-register der gemeente Zeist ingeschreven akte van geboorte van het uit Johanna de Bie geboren kind „Pieter", in plaats van de vermelding: „Johanna de Bie, zonder beroep, echtgenoote van Jan Hof, werkman, wonende alhier", icorde gelezen: „Johanna de Bie, zonder beroep,

wonende alhier". —

Waarvan akte.

X.

No. 3.

Heden twintig November negentienhonderd vijf is mij Ambtenaar van [den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam, door Willem Pieterse, koopman, wenende alhier, aangeboden eene in kracht van gewijsde gegane uitspraak der Ar rondissements-Rechtbank te Amsterdam van zestien September negentienhonderd vijf, waarbij, onder anderen, de verbetering is gelast der op negen Mei achttienhonderd vijf en negentig in het register van huwelijken en echtscheidingen dezer gemeente ingeschreven huwelijks-akte van Willem Pieters en Maria Jansen, in dier voege, dat de in die akte voorkomende naam van den echtgenoot Pieters, alsmede de naam van diens vader, icorden verbeterd in dien van „Pieterse .

Waarvan akte. —

X

Heden drie Juni negentienhonderd zes is mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoorn, door Neéltje van Goch, zonder beroep, iconende alhier, aangeboden eene in kracht van gewijsde gegane uitspraak der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar van twintig Maart dezes jaars, waarbij de op zes Maart negentienhonderd vijf in het register van overlijden der gemeente Hoorn ingeschreven akte van overlijden van Johanna van Gog, in dier voege wordt verbeterd, dat in die akte de geslachtsnaam der overledene en die haars

vaders, in plaats van „van Gog", worden gelezen ,,van Goch".

Waarvan akte. ————

X

Sluiten