is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kolonie Cura^ao,

BURGERLIJKE STAND.

EILAND CURACAO.

EXTRACT.

M

Uit het Register van Geboorten van het eiland Curagao,

berustende ter Gouvernements Secretarie van gemeld eiland, is geëxtraheerd, dat aldaar op den

des jaars een duizend honderd is geboren:

De ondergeteekende, Gouvernements Secretaris op dit

Geëxtraheerd door:

eiland, verklaart, dat bovenstaand Extract is overeenkomstig gemeld Register.

CURACAO, den 19

Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer

Gouvernements Secretaris op het Eiland Curagao, door ons

Kantonrechter van gemeld eiland.

CURACAO, den 19