is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie voor de post- en telegraafkantoren ten platten lande, ingesteld bij beschikking van Z. E. den Min. v. Waterst. dd 17 jan. 1908 no. 230

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij eene inrichting, gelijk zoo even werd uiteengezet, kan dus voor den directeur en een drietal ambtenaren in een kantoorlokaal van dh 40 M-. oppeivlakte op geheel voldoende wijze plaats gevonden worden.

In het algemeen kan dan ook voor kantoren der 6de, 7de en 8st« klasse eene afmeting van 40 M2. voldoende geacht worden.

Voor den bouw van een belangrijk kantoor der 6de klasse, waarvoor bij de stichting reeds de mogelijkheid moet worden voorzien van overgang tot eene hoogere klasse, zal met die oppervlakte niet meer kunnen worden \ olstaan.

Wachtkamer

publiek en loketfront.

De grootte van de wachtkamer houdt verband met het bezoek, dat in gewone omstandigheden valt te verwachten. Op de kantoren ten platten lande is dit bezoek in het algemeen gering en bepaalt zich vaak tot enkele personen per dag. Echter moet er rekening mede gehouden worden, dat op sommige dagen een grooter toeloop te verwachten is: zoo bijvoorbeeld op de dagen waarop eene weekmarkt wordt gehouden.

Een factor, waarop mede te letten valt, is de opdracht aan de Administratie der posterijen van vele werkzaamheden, welke een gevolg zijn van de toeneming van de staatszorg op sociaal gebied in de laatste jaren (Rijkspostspaarbank en Rijksverzekeringsbank) en de mogelijkheid, dat aan die werkzaamheden in de toekomst nog uitbreiding zal gegeven worden. In meerdere mate dan tot dusverre zal daardoor voor velen een gang naar het postkantoor noodig worden en een grooter bezoek valt dan te verwachten.

Met het oog op een en ander is het in het algemeen wenschelijk de ruimte van de wachtkamer niet te bekrompen te doen zijn en er tevens voor te zorgen, dat er een loket meer beschikbaar is dan voor den dagelijkschen dienst wordt gevorderd. Meermalen kwam het voor, dat de noodzakelijke \eigrooting van de wachtkamer, waarvan de afmetingen bij den bouw beantwoordden aan de behoefte, oorzaak is geweest van eene geheele verbouwing. Ook om klachten van het publiek te voorkomen, verdient het aanbeveling, bij het ontwerpen der bouwplannen, de oppervlakte van de wachtkamer wat ruim te berekenen, daar het genoegzaam bekend is, dat het publiek weinig rekening houdt met buitengewone omstandigheden en ook dan aanspraak

maakt op eene vlugge bediening.

Ten dienste van het publiek moet in de wachtkamer een schrijflessenaar aanwezig zijn, van zoodanige afmeting, dat daaraan één of soms twee personen tegelijk eene plaats kunnen vinden. In de meeste kleine plaatsen kan met een lessenaar, ruimte biedend voor één persoon, genoegen worden genomen.

Voorts moet er meestal ruimte zijn voor het plaatsen van eene kachel. In kantoren, waar de wachtkamer door een open loketfront van het kantoorlokaal gescheiden is, bestaat somtijds gelegenheid door de kachel in het kantoorlokaal tevens de wachtkamer te verwarmen en dan is het niet noodig in het laatstgenoemde vertrek eene kachel aan te brengen.

Bovendien zal er nog op te letten zijn, dat in toenemende mate gebiuik wordt gemaakt van lockboxes voor het afhalen van correspondentie door de belanghebbenden, zoodat daarvoor eenige ruimte in den loketwand moet beschikbaar zijn.

En dan moet de noodige wandvlakte aanwezig zijn voor het ophangen

van kennisgevingen.

Deze eischen aan eene wachtkamer voor kantoren van de 6d0, 7<k' en 8ste klasse bij een normaal bezoek in het oog houdende, wordt eene oppervlakte van 12 M2. voor dit lokaal noodig en voldoende geacht.