Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan. ^ andaar, dat men in Aegypte van oudsher de uiterste zorg besteedde aan de verzorging der dooden. Het lijk wordt steeds gebalsemd en bijgezet op een plaats, die door de overstrooming niet kon worden bereikt. Deze giaven liggen steeds in het Westen, waarheen ook de goden ter ruste gaan. Natuuilijk geelt het graf de politieke en sociale positie van den doode weer; gelijkheid bestaat hier evenmin vóór als na den dood. De arme stelt zich tevi eden met een eenvoudig graf. Daarentegen is het een voorname levenszorg voor de rijken om zich een duurzaam monument te stichten. De doodensteden \an Memphis bevatten tal van ruime grafgewelven, waarin de steenen saicophagen zijn bijgezet; een kapel dient voor lijkdiensten en offerplechtigheden, eigen piiesters verrichten hier den dienst. De doode wordt gebalsemd m een kist gelegd, die soms zijn beeld draagt; spijs en drank wordt bij hem geplaatst; een inscriptie vermeldt zijn verdiensten. Wat voor de aanzienlijken geldt, heeft nog in hoogere mate betrekking op den Koning. Zijn sarcophaag wordt evenwel niet in een doodenstad bijgezet; hem wordt een eigen kolossaal pyramiden. Sla%esteente opgericht, de pyramide. Reeds bij den aanvang zijner regeering w01 den alle maatregelen getroffen voor een waardige inrichting van zijn graf; hoe langer hij regeert, hoe indrukwekkender wordt zijn monument. Bij de pyramide verrijst een tempel, waarin den gestorven Koning goddelijke eer wordt bewezen en offers worden gebracht, De pyramiden zelf, hoewel gelijk \an \oim en constructie, wisselen in grootte en omvang af. Sommige zijn slechts ze\en of acht meter hoog; andere daarentegen bereiken een hoogte van 150 meter en behooren tot de geweldigste monumenten, die des menschen hand ooit heeft tot stand gebracht. Voor den bouw van zulk een reuzengraf is zoo goed als de geheele bevolking gemobiliseerd; overal worden steenen uit de ïotsen gehouwen en naar de hoofdstad vervoerd; op het terrein van den bouw zelf zijn duizenden werklieden bezig met hun primitieve werktuigen het reusachtige monument steeds hooger en hooger op te bouwen. Daarbinnen wordt een gang uitgespaard, die voert naar de grafkamer, waar de geweldige heerscher eens zal rusten.

Pyramiden vindt men overal in Aegypte; zij geven aan het land zijn eigenaardig karakter. Soms vindt men ze systematisch bij elkander geplaatst; dan weer liggen zij verstrooid op de hoogvlakte, hier dichter op elkander,

ci,ephr°ePn'entlaai met glootere tusschenruimten. Maar geen van alle is geweldiger en

Mycerinus,

indrukwekkender dan de drie groote pyramiden, waaraan de namen van Cheops, -o0,J- Chephren en Mycerinus zijn verbonden. Nog altijd staan zij daar in de vlakte van Gizeh als de machtige getuigen van lang vervlogen eeuwen. Wij weten weinig van den tijd, waarin deze pyramiden werden gebouwd. En toch — welk een ontwikkelingsperiode moet een volk reeds hebben doorleefd, dat zulke in hun soort eenige monumenten weet te bouwen. Maar ook, welk een energie is noodig geweest om ze tot stand te brengen. Veel werd van het volk gevergd; in de overlevering werden de pyramidenbouwers wreede, hartvoch-

Sluiten