is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Scythen

/ Daar bleven dezen nog jaren lang een element van onrust voor Assyrië, dat bovendien, vooral na Assoerbanipal, toch al de handen vol had om' Elamieten, Babyloniërs en andere stammen in bedwang te houden. Maar het Media, grootste gevaar kwam van een onverwachte zijde, van de Mediërs. Medië was eeuwen lang onder Assyrische heerschappij geweest. Maar toch wist D«yoces, reeds omüreeks 700 een deel des lands zich onafhankelijk te maken; als ^Phraortes, eerste Koning wordt Dejoces genoemd. Zijn zoon Phraortes is de eerste histo- (,-5rische Koning van Medië; een groot gedeelte van Iran erkende zijn gezag; omstreeks 625 is hij gesneuveld in den strijd tegen Assyrië. In dien strijd' hebben de Cimmeriërs ijverig medegeholpen, totdat zij voor het grootste

deel zijn verdrongen en opgelost in andere nomadenstammeh, de Scythen. Evenals veel later de Hunnen en de Mongolen overstroomden deze woeste horden, die uit het Noordoosten kwamen, in korten tijd geheel \ oor-Azië. Syrië werd door hen uitgeplunderd; de profetische boeken van het Oude 1 estament zijn vol van herinneringen aan de groote catastrophe, die Juda door den inval der Scythen had bedreigd. Op welke wijze aan dezen inval ten slotte een einde is gekomen, is onbekend. Vermoedelijk zijn zij als een echt nomadenvolk, na de Assyrische landen te hebben uitgeplunderd, weer naar het Noorden getrokken. De eer van hen te hebben overwonnen kende zich later de Koning van Medië, Phraortes' zoon

Cyaxares toe. Inderdaad beheerschte hij na het verdwijnen der Scythen een uitgestrekt en machtig gebied ten Noorden en Oosten van Assyrië.

Ook elders kwamen nieuwe machthebbers op, in de eerste plaats in Aeg\pte. Daar had de Assyrische heerschappij niet lang kunnen duren. Reeds Assoei banipal zag zich genoodzaakt er een aantal inheemsche vorsten te ei kennen en hen slechts door een soort leenverband voor zijn troon te behouden. Een van dezen was de vorst van Sais, Psammetichus of Psamtik. loen zijn gezag was bedreigd, had hij naar Ninivé moeten vluchten, maar was door Assyrische troepen weer in zijn gebied hersteld. Maar hij betoonde daan ooi een geringe dankbaarheid. Zoodra hij de kans schoon zag, stond hij tegen zijn weldoeners op en verklaarde zich onafhankelijk. Maar hij deed veel meer; hij is de stichter van een nieuwe dynastie, van een nieuw Aegypte. Zoodra hij zeker was van zijn eigen rijk, begon hij den strijd tegen de andere dynasten van het Nijlland; daaruit heeft zich het bekende verhaal der dodec-

Psammetichus I.

Basrelief in hetBritsch Museum te Londen.

Cyaxares, 02-3—585.

Psanimeliclius I, <563—GIG.