Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons evenwel weinig bekend. Monumenten hebben de Meden niet nagelatenzij kwamen betrekkelijk weinig met Israëlieten en Grieken in aanraking; het rijk bestond te kort om cultuurhistorisch een belangrijke rol te spelen. Medië vormt in dit opzicht het verbindende lid tusschen de oudere Assyrische en de latere Perzische beschaving. Militair moet het rijk onder Cyaxares zeer sterk zijn geweest. De hoofdstad was Ecbatana, waar zich de geweldige Koningsburcht, omsloten door een zevenvoudigen muur, bevond.

Behalve Babylonië werd nog een ander rijk door de opkomst van Medië bedreigd. Wij bedoelen Lydië, dat in den moeilijken kamp met de Cimmeriërs Lydië. tot een krachtig rijk was gegroeid; zoo goed als geheel Klein-Azië had het ingelijfd. Daardoor waren Mediërs en Lydiërs naburen geworden; een oorlog was onvermijdelijk. In 590 kwam het dan ook daartoe. Den 28^ten Mei 585 zonsverstonden de twee legers tegenover elkander, toen een totale zonsverduistering intrad, die op de vijanden zulk

hiunuuii uu lwuu itjgurs legeiiove intrad, die op de vijanden zulk een machtigen indruk maakte, dat de strijd werd gestaakt. Daarop bood Nebukadnezar zijn bemiddeling aan, die werd aangenomen; er werd een vrede gesloten, waarbij de Halys als grens tusschen beide staten werd vastgesteld; het huwelijk van Cyaxares' zoon Astyages met een Lydische

prinses bevestigde dezen vrede. De bouwvallen van het paleis te Ecbatana.

Daardoor was aan het Lydische rijk geruimen tijd rust en vrede verzekerd. Koning Alyattes was een der Alyattes, machtigste en vooral economisch krachtigste vorsten van zijn tijd. Met uitzon- 617_5Ga dering van enkele Lycische steden gehoorzaamde hem geheel Klein-Azië tot aan den Halys. Tal van Grieksche steden aan de Westkust waren de een na den ander door hem onderworpen. Alleen het dappere Milete weerde zijn aanvallen af; Alyattes moest zich met een bondgenootschap tevreden stellen. Maar belangrijke Grieksche steden als Smyrna en Ephesus, Lampsacus, Cyzicus en Sinope werden onderworpen. Toch stond Alyattes met de Grieken in een zeer vriendschappelijke verstandhouding. Hij erkende het Delphische orakel en bouwde tempels voor de Grieksche goden. De invloed der Grieksche beschaving nam in Lydië hand over hand toe; de drukke handelsbetrekkingen brachten weldra een even druk geestelijk verkeer voort. Griekenlands gioote en wijze mannen als Solon en Bias bezochten op hun reizen het Lydische hof. Zij vonden daar een Koning, die om zijn rijkdom beroemd was door de geheele Helleensche wereld; Alyattes' zoon Croesus is juist als geweldig rijkaard in de traditie blijven leven. Vermoedelijk staat die reputatie in verband niet een belangrijken economischen maatregel der Lydische Koningen; zij zijn namelijk de eersten

Sluiten