is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Lydische , zijii vijanden afzonderlijk aan te vallen en te verslaan Voordat

etS yBH1pf e t,0eP:" Waren ™kt< WaS '-t Lydische J ve^

etigd. Bij Pteria werd Croesus volledig verslaan • hfi o i j.

r,d? «- - <- « Sziütz'Siïz

Cyrus de Lydiërs echter te verrassen. In korten tijd was Sardes en daa>mede het geheele rijk in de macht van den overwinnaar. Croesus zelf den dood in de vlammen van zijn paleis had gezocht, viel den Perzischen' Koning handen; hij werd evenals Astyages door C^us, in LensteUil

met.,d? ,fe;VOk°ntDe dCT °Ude ****»>> zeei' mild behandeld. Zijn gebied wérd nmiddellgk bu Perzië ingelijfd; het jonge rijk omvatte reeds nu he grol

deel van,Voo,Az,ë en was bovendien door de verovering van Lydtó in on^ delli]ke betrekking gekomen met de Grieken.

Babylonische Na den ondergang van het Lydische rijk was die van hpt Rnh lJ' u

* -""k"'"" - »w«— n2„'

,u" '•*> ^ <•»»—»»»•»«.» 8»,. n« ,..h„

ter, dat het met lot een grooten, beslissenden slag is gekomen Babvlon Jelf werd zonde,- slag of stoot genomen. Nabonnidus vluchtte mlr Ld gevaren genomen. Hij werd door Cyrus naar gewoonte zeer humaan behandeld Cvrus

SiMfc"" v*n <*— » — * «. JmZSZ

verb,,,f hleld. De provlncl6n ïan het r..k tot ^ ^ a ,sc

cheerrT8 ^ ST ™n Ve,'Zet teg6U den nieuweu h^er. Integendeel hun Cyrus de bevrijder van het Babylonische dwangjuk. Dit was ook

d" °P,Vattl"g der Joden- Z» begroetten met geestdrift den Koning ais hun Paiaestina. bvrBder; , die hun verlof gaf naar het land hunner vaderen terug te tet

wacSenUtaTheet °P * b°UWen' H« k°" ^rheid ve,"

chten, dat het volk dat alles aan hem dankte, hem getrouw zou blijven

Van de verdere dagen en daden van Cyrus is zeer weinig bekend Geheel Oost-Azië tot aan den Indus heeft hij nog veroverd, maar op welke wfe i'

aan ZILT ^ k"?" °°''l0g gericht tegen de nomadenstammen Dl! • r t T Z'JU gebi6d' hetziJ dan de Massageten, hetzij de

in Pas-!"^ " r °°i g m06t h'J 'n 529 Z®" omgebo>'icn. Hij werd begraven n Pasargadae den zetel van zijn geslacht; zijn graf is daar nog vrij ongeschonden

bewaard. Hi, is de groote held, de veroveraar van Azië. Over 1 verheven

kaïakter was slechts één roep. Perzen, Joden en Grieken roemen als om strijd

als" Kar ,7e T ^ ^ -roveraars, als Caesar"

e Gioote, als Napoleon den machtigsten indruk gemaakt oo tiidgenoo en na omeling; niemand kon zich daaraan onttrekken. Hoe weinig wij

bii d?" h WT" h6t gMie iS Sp°edig gen0eg in hem te tasten. Vergeleken bij de sombere despoten, die Azië véór hem had gekend, is hij de man des

hartef t6611 VnJgeV,g'. VnJZ,nmf=' vorst, die zijn hoogste voldoening in de e ijke vereering zijner medemenschen vindt. Na de harde, wreede Semieten

om de beschaafde Indogermaan scherp uit. Treffend en destijds in Azië