is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongewoon is zijn behandeling van overwonnen vorsten. Aan al zijn daden blijkt bovendien, welk een hoogst bekwaam vorst hij was. Hem kenmerkte de Napoleontische snelheid van handelen, rasheid van besluit, vastheid van greep. Even Itoldei als zijn doel stonden hem steeds de middelen, waarmede en de weg waarlangs het te bereiken was, voor den geest. In korte jaren veroverde hij drie groote rijken en stichtte hij een staat, die twee eeuwen'lang en in anderen vorm nog veel langer de drager der Voor-Aziatische beschaving is gebleven Zijn succes is slechts met dat der eerste khaliefen te vergelijken. Geen wonder, dat hij als de geweldige krijgsheld in de herinnering bleef leven, dat ook om hem de sage een bont kleed van tref¬

fende vertellingen heeft geweven, dat hij ten slotte èn bij zijn volk èn bij de Grieken het type is geworden van den uitnemenden vorst.

Cyrus werd opgevolgd door zijn zoon Cambyses. Deze zette de veroveringen zijns vaders voort en wendde zich allereerst tegen Aegypte, dat zich reeds vroeger met Lydië en Babylonië tegen Perzië had verbonden. Zorgvuldig werd de veldtocht voorbereid. In 525 brak Cambyses op, juist toen Amasis was gestorven en door zijn zoon Psammetichus III was opgevolgd. Bij Pelusium kwam het tot een slag, waarin de Aegyptische soudeniers weldra volledig werden verslagen. Cambyses rukte daarop Aegypte binnen en veroverde na een vrij lang beleg Memphis. De Koning viel zelf in de handen van den overwinnaar, die hem naar de traditie zijns vaders welwillend behandelde. Daarmede

XYV^ste V0^ec^6 veroveriug des lands voltooid; het bewijst de zwakte der I dynastie, dat zij zoo bij den eersten stoot viel. Cambyses bleef nog eenige jaren in Aegypte en gedroeg zich evenals in Babyion geheel als de opvo gei der oude Koningen. Dat hij het godsdienstig gevoel der Aegyptenaren met steeds ontzag, is bekend. Naar het schijnt, heeft hij eens een Apis ge ood ; voor een vereerder van Ahoeramazda was zulk een diergod dan ook on egrijpelijk en zelfs ergerlijk genoeg. De berichten over Cambyses' wreedheid giilligheid zijn ongetwijfeld overdreven, maar dat hij in adel van karakter Jeneden zijn vader staat, is zeker.

Cambyses bleef tot 522 in Aegypte. Na de verovering van dat land

Cambyses, 529 -522.

Psanimetichus III, 526—525 Slag bij Pelusium,525

Aegypte bij Perzië ingelijfd.

Cyrus

Op een der monumenten van Susa.