Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en1 dus ook een juistere techniek. Behalve de sculptuur ontwikkelde zich de schilderkunst, die wij vooral uit de muurdecoratie der paleizen kennen.

De godsdienst is nog dezelfde als vanouds. Alleen merkwaardig is te Mycene de sterk ontwikkelde doodendienst; wij wezen reeds op de koepelgraven. De doode wordt met een rijk uitzet ten grave gelegd; ook na de begrafenis worden offers gebracht; het graf is heilig. Evenals in Aegypte wordt jarenlang aan het graf des Konings gearbeid. Ook hier wordt op het Ig : een masker gelegd, meestal van goud. Maar aan een zielsverhuizing

hebben de Grieken nooit geloofd; steeds hebben zij ook het leven boven den dood gesteld.

Van de geschiedenis dezer tijden is natuurlijk weinig bekend. Zeker is het, dat de koningen over een groot gebied hebben geheerscht. Zoo moet

Hoofdsieraad te Mycene gevonden.

de Koning van Mycene geheel Argolis hebben onderworpen; misschien strekte zgn macht zich uit over een groot deel van den Peloponnesus en zelfs van Midden-Griekenland. In Midden-Griekenland moet Thebe, de door de sagen beroemde stad een soortgelijke domineerende positie hebben ingenomen. Een dergelijk middelpunt was de later verdwenen, maar in onzen tijd teruggevonden sa in et meer Copais, evenals het oude Orchomenus. Ten slotte moet Athene reeds toen een belangrijk middelpunt zijn geweest.

AI d«ze Myceensche staten hebben steeds in nauwe verbinding gestaan tot het Oosten tot Phoen.cië en Aegypte. Mogelijk hebben de Grieksche voisten in de 15 « eeuw vóór Chr. de oppermacht of de suzereiniteit van den Pharao erkend; de naam van Amenhotep III komt op Myceensche monumenten voor Myceensche voorwerpen zijn in grooten getale in Aegypte gevonden. Ook met Klein-Azië stond Mycene in zeer intieme betrekking-

Sluiten