Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1S moclaat' maal' alleen in 1'et sociale, minder iu het politieke. Maar gaarne aanvaardt men zijn leiding; de krachten, die elkander in den partijstrijd vernietigden, weet hij tot samenwerking in het algemeen belang te nopen Handel en nijverheid bloeien; koloniën worden gesticht; het leger wordt

gereorganiseerd; een schitterend hof bevordert de welvaart; groote openbare werken komen tot stand; kunst en wetenschap vinden bescherming; de godsdienst wordt ten troon verheven. Maar de nadeelen der tyrannis vallen niet minder in het oog. Nooit gelukt het haar zich duurzaam te vestigen; haar ontbreekt de wijding der legitimiteit; den tyran is niemand trouw en gehoorzaamheid schuldig; steeds is een uit allerlei elementen samengestelde partij gereed hem van den troon te stooten; zelfs wordt de tyrannenmoord een daad van buigerdeugd. Daarbij komt, dat naarmate zijn bestuur meer bestreden wordt, de tyran zijn toevlucht moet nemen tot dwangmaatregelen van de ergste soort. Zoo eindigt alle tyrannis met de verdrijving of vermoording van den overweldiger.

De tyrannis komt het eerst voor in Ionië. In zoo goed als allé steden leidt de partijstrijd daar tot de opkomst van een tyran. In het rijke, machtige Milete werpt zich Thrasybulus op; hij wordt als het type van een tyran geschetst; zijn ïegeering valt in de laatste decenniën van de zevende eeuw. Ongeveer in denzelfden tijd als in Klein-Azië verheffen zich ook tyrannen in Griekenland zelf. In Corinthe werd de adelsregeering omstreeks G37 door Cypselus omvergeworpen; hij werd tyran. Lange jaren heeft hij geregeerd en ten

. slotte zijn macht nagelaten aan zijn zoon

Per,ander. Periander, een der zeven wijzen van Griekenland. In zijn tijd gold hij voor het

1 eaal van een staatsman; inderdaad was hij een energiek, hoogst bekwaam,

tactvol, omzichtig politicus. Bij het volk was zijn regeering'gezegend. Hij zocht

steun tegen den adel bij de burgerij en het volk; hij zorgde er voor den mate-

neelen bloei van Corinthe zoo hoog mogelijk op te voeren, opdat een ieder

Periander.

Borstbeeld van een herme.

Sluiten