Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk en brood zou hebben en — met het bestuur van den tyran tevreden zijn.

Door de stichting van nieuwe koloniën en bevordering van den landbouw waakte hij tegen overbevolking. Groote openbare werken werden aangelegd. Tal van wetten, die de meest uiteenloopende levensuitingen der burgerij raken, werden uitgevaardigd. De financiën waren in uitstekende orde. Naar tyrannenaard steunde Periander den godsdienst als steunpilaar van zijn troon. Kunst en wetenschap werden met liefde gekweekt en aangemoedigd aan zijn hof. Nooit heeft de stad stoffelijk en geestelijk zoo gebloeid als onder Periander. Corinthe was de eerste handelsstad der Grieksche wereld, die Corcyra en Leucas verovert, in Illyrië koloniën aanlegt, Potidaea sticht, zich verbindt met Milete, goede betrekkingen onderhoudt met Lydië en Aegypte, scheidsrechter is tusschen Athene en Mitylene. Periander was de machtigste man van Griekenland.

Maar reeds drie jaren na zijn dood werd zijn opvolger omstreeks 585 bij een opstand gedood. Len koopmansaristocratie komt aan de regeering, die een zuivere belangenpolitiek volgt, het bestaande handhaaft, maar zich buiten alle verwikkelingen houdt.

Ter zelfder tijd als in Corinthe heeft zich in Sicyon ongeveer een eeuw het huis der Orthagoriden gehandhaafd. Ook elders komen tyrannen voor,

maar zoo goed als nergens stichten zij dynastieën. Integendeel geeft hun optreden veelal aanleiding tot nieuwe verwarring. Zoo te Megara, waar omstreeks 640 Theagenes zich tot tyran verheft. Zoo te Mitylene, waar I ittacus, evenals Periander een der zeven wrijzen, voor tien jaren tot onbeperkt heerscher over de stad wordt gekozen. Hij werd evenwel niet de tyran,

maar de wetgever van Mitylene. —1-

Een geheel eigenaardige positie neemt in dezen tijd Athene in. Attica Athene, staat nog zoo goed als geheel buiten het stoffelijk en geestelijk leven der natie.

Milete, Corinthe, Sybaris en Syracuse zijn de middelpunten van Grieksch leven, niet Athene. De landbouw gaf in het steenachtige land weinig profijt;

slechts de olijf groeide er wrelig; van veeteelt was weinig sprake; de nijverheid beteekende niet veel; als landstad dreef Athene ook weinig handel.

Aegina beheerschte het Attische verkeer; Megara hield door Salamis Athene van de zee afgesloten. Lang heerschte in dit achterlijke, weinig ontwikkelde land de adel onbestreden. Maar ook hier dreigde de tyrannis. Cylon, de schoonzoon van Theagenes van Megara, deed omstreeks 635 een poging om met behulp van dezen zich van den burcht meester te maken. Maar hij vond geen aanhangers. De archon Megacles stelde zich aan het hoofd van adel en volk; hij belegerde en veroverde den burcht. Cylon en zijn Cylon± 635. broeder gaven zich aan hem over; hun werd, daar zij in den tempel gevlucht waren, het leven toegezegd. Maar Megacles en de zijnen, de Alcmaeoniden, braken hun belofte en bevlekten zich met het bloed van den overweldiger en zijn aanhangers.

Zoo was de tyrannis verhinderd. Maar toch zat de adel niet meer vast

Sluiten