is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beuren. Maar één troost smaakte men toch. Met behulp van Darius werd m ol5 de tempel voltooid.

Deze eerste teruggekeerde ballingen zijn niet de eenige geweest. In Babyion,e waren vele ontwikkelde Joden in welvaart en vrede achtergebleven Zij vernamen met weemoed, dat de zaken in Palaestina weinig vorderden'

— herleving Z "T'T^ ^ «»» godsdienstige'

ïlewng. Aan die stemming gaf Ezra uiting. Hij gaf het wetboek den

priestercodex, die in den Pentateuch is opgenomen. Daarnaar zou de Joodsche

ireteDmnefSteej T^" ge0rgaDiseerd> die h^' middelpunt in

den tempel te Jeruzalem zou hebben. Ezra heeft Artaxerxes f voor zijn

In f8 rtViJ h« -^8 -ar Palaestina

veitiekken. Zgn wetboek werd als koninklijke ordonnantie aan de Joden

opgelegd; hg zelf was bevoegd de gemeente naar zijn inzichten te organi-

!e uezalem°Je Th"' ^ gi"g t<5 V6r' H" begon de van

Jeruzalem «eer op te bouwen. Onmiddellijk beval de Koning alles weer af

Nehemia. gL^en T ^ ™rk werd VOOrt-

gezet. Een joodsch schenker des Komngs, Nehemia, verkreeg in 446 van ezen verlof het Joodsche volk nogmaals te organiseeren. Door energie en tegelgk ,s hem dat inderdaad gelukt. Hij heeft de theocratie gesticht waarvan Ezra droomde. Met machtiging des Konings werden ook de muren' «eei opgebouwd. Zelf werd Nehemia stadhouder van Judaea. Door tal van

ee.Twèrd T h!' de "'k"""'' Va" het Vo!k te verhe,fe»- Nu

eeist weid Ezras wetboek wettig en officieel ingevoerd. Het joodsche volk

weid een pnestergemeente, een theocratie. Van een staat is sedert geen uitgeoefend6"M Staatsfunef n we«len d»or den Perzische» stadhouder

sn aak enz t 7 7 " het IDWeDdig beBtunr' een Sroot deel d<"' rechtspraak enz. n handen der pr,esters, die den eersten stand vormen, een aan-

oudsten a" kaSte' ged°teerd raet 'Bk grondbezit zij leiden ook den raad der

macht Ah!" 7 ! Staat de hoo8eP™ster/ bekleed met een uitgestrekte , " . ' ® Puesters> vooral de hoogepriester, stonden in onmiddellijke

getetr® ^ bl'aChten V0°'' h6t V°lk ^ °fferS e" ded6n

Onder de heerschappij van de wet en de priesters hebben de Joden ge oreerd. Het lalKl herstelde zich van de jammerlijke verwaarloozing Het

ProsJlvteii''we11 ^ ™'rdde °Ve'' het gr00tste gedeelte van Palaestina. selyten weiden er tallooze gemaakt. Alleen de Samaritanen bleven zich

a gezonderd houden Maar niet alleen in Palaestina woonden Joden; overal

het Perzische rijk leefden zij in de verstrooiing. Vooral te Babyion vond

men een groote Joodsche gemeente. Hier zoowel als elders zonderden zij zich

gmoedig af van de overige bevolking, werden rijk door handel en bedrijf

en waren als ontwikkelde en beschaafde menschen bij den Koning en zijn

looge ambtenaren en bij de satrapen zeer welkom. Vandaar dan ook, dat