is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds te Athene berecht. Aan deze eenheid van recht paarde zich weldra die in maat, gewicht en mnnt. Het spreekt van zelf, dat dat alles niet zonder oppositie kon geschieden. Vooral toen het gevaar voor Perzië was geweken, begon de cohaesie te verslappen; niettemin hield Athene de teugels strak gespannen. Dit leidde overal tot conflicten, waarin Athene met geweld ingreep. Zoo werd Naxos in 4(57 gewapenderhand onderworpen, op gelijke wijze in 460 Lrythrae en Colophon. Natuurlijk was het na zulk een bedwongen opstand met de onafhankelijkheid van een stad gedaan.

iheimstocies Terwijl Athene naar buiten energiek en vastberaden optrad, rustte daar-

en Cimon. . . r 7

binnen de politieke strijd geen oogenblik; steeds stonden conservatieven en radicalen tegenover elkander. Midden in dezen strijd stond nog Themistocles. In hoeverre hij deel had aan de organisatie van den Delischen bond, is onbe. kend; daarbij treedt Aristides op den voorgrond; maar dat Themistocles hier herhaaldelijk heeft ingegrepen, is ontwijfelbaar. Aan den oorlog nam hij echter geen deel meer; hij bleef te Athene, waar hij de volksvergadering met zijn machtig woord leidde. Maar naast hem kwam in dezen tijd een mededinger op, de jonge Cmion, wiens hoofd schitterende krijgsroem omstraalde. Een man van een imponeerende gestalte, vol levenslust en levenskracht, vriendelijk en vrijgevig, levenslustig, fijn beschaafd, zonder genialen blik, maar toch begaafd met een gezond oordeel, geen redenaar, maar soms gevat ter tale, bovenal een uitnemend veldheer, vol vaderlandsliefde, populair in den goeden zin. Hij sierde de stad met heerlijke gebouwen en tuinen. Zijn huizen, zijn parken stonden voor ieder open. Het volk droeg hem op de handen; hij was de geboren leider van den staat. Van deze populariteit had Themistocles niets. Als vele geniale mannen gevoelde hij zich te hoog boven het volk verheven om zich door vriendelijkheid aangenaam te maken. Ook was hij te ernstig en te afgetrok-ken om anderen voor zich in te nemen. Gulle gastvrijheid was hem vreemd. In plaats van vrijgevig was hij karig, zelfs inhalig. Daarbij drukte zijn geniaal overwicht de menschen; men vergaf hem nauwelijks, dat hij Griekenland had gered. Al zijn tegenstanders sloten zich bij Cimon aan. Staatkundig was de tegenstelling zoo, dat Cimon in nauw verbond met Sparta den oorlog tegen Perzië wilde voortzetten, terwijl Themistocles juist vrede met het voorloopig ongevaarlijke Perzië en strijd met Sparta, Athene's veel gevaarlijker vijand, wensChte.

lfiyzai!tiun!" Se^e^eilheid om Sparta machteloos te maken, was gunstig. Pausanias

bevond zich nog steeds in Byzantium, waar hij voortdurend op plannen zon 0111 zich tot heer van Griekenland te verheffen. Zelfs had hij de hulp van den Koning van Perzië ingeroepen; als vazal en schoonzoon van Xerxes hoopte hij over Griekenland te regeeren. Te Sparta wantrouwde men hem sedert lang, maar had geen bewijzen voor zijn schuld. Bovendien vond men

Opstand in het uitnemend, dat Pausanias in Byzantium Athene in toom hield. Een veel

Arcadië.

grooter gevaar was de opstand der Arcadiërs, onder leiding van Tegea, die