is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukt niet alleeii tal van stammen in het binnenland te onderwerpen maar ook de Grieksche steden aan de kust geheel in te sluiten. Vandaar een conflict met Athene. Maar Cimon liet het daartoe niet komen; hij hield Athene's oude vriendschap met Alexander in stand. Nogmaals keerde hii in 403 met rijken buit naar Athene terug.

In Cimons tijd stond Athene op het hoogste punt van zijn macht. Het Bioei van was een groote mogendheid geworden, die politiek de Aegaeische Zee en At,IPneeconomisch Zuid-Oost-Europa, West-Azië en Noord-Oost Afrika beheerschte. De terugslag daarvan vertoonde zich overal in een ongeëvenaarden bloei op bijna ieder gebied. De Piraeëus was naast Carthago de grootste haven deiwereld. Ongetelde rijkdommen hoopten zich in Athene op. De bevolking nam met duizenden toe, die genoten van een ongehoorde welvaart, waarin vele kringen der bevolking deelden. Tal van vreemdelingen vestigden zich in de gastn rije stad. Ook op geestelijk gebied wordt Athene meer en meer de hoofdstad van Griekenland. Dichters verheerlijkten de stad. Philosophen kwamen er doceeren. Schilders, beeldhouwers en bouwmeesters vestigden zich in het kunstrijke Athene, dat op zijn beurt weer tal van artisten over geheel Griekenland uitzond. Op de Atheensche feesten verdringen zich ook de vreemdelingen. Het Attische drama wordt de literatuurvorm, waarin zich de hoogste gevoelens en gedachten van het Grieksche volk uiten; overal wordt het ingevoerd. Alleen uiterlijk was Athene nog niet op de hoogte van haar macht, haar roem, haar glans. Snel en onregelmatig was de stad na de Perzische oorlogen'weer herbouwd; maar zij was daardoor geen mooie stad geworden. De straten waren nauw en bochtig, stoffig en vuil, de huizen klein en onaanzienlijk. De verbrande tempels waren slechts door hulpgebouwen vervangen. Hier heeft vooral Cimon ingegrepen. Hij beplantte de markt met platanen en legde de academie aan met parken en grasvelden. Een zijner verwanten bouwde den beioemden, door Polygnotus beschilderden zuilengang (stoa poikile). Een aanvang werd gemaakt met verbindingsmuren tusschen stad en haven. Verder begon men op den burcht een groot plateau aan te leggen; daar zouden de heiligdommen der landsgodin Athena verrijzen.

De matei ieele opbloei van Athene had de maatschappij een geheel ander sod.i. arakter gegeven. De adel had ziju voorrang moeten afstaan aan de gegoede toestan<len•urgerij, die evenwel van de verworven macht ruimschoots haar deel aan de andere klassen der maatschappij had afgestaan* Gelijkheid van burgers op civie -rechterlijk, weldra ook op staatsrechterlijk gebied was de Atheensche grondwet. Slechts één onderscheid was gebleven, dat van het bezit. De vierde ' asse, de theten, die niets bezitten en van den arbeid hunner handen moeten ( ven kunnen noch in het leger als hopliten dienen noch ambten bekleeden; we lebben zij stem in de volksvergadering en zetelen zij als juryleden voor 'et gerecht. Zoo wordt de staat ten slotte toch door de gegoede burgers gelegeerd; alleen voor de beide hoogste klassen staan de ambten open; zij