is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er gelegd; de muren der stad werden.geslecht; de vloot werd aan Athene uitgeleverd; Atheensch bestuur en rechtspraak werden op Lesbos ingevoerd.

Kort na den val van Mytilene moest Plataeae zich aan de Peloponnesiërs overgeven; de inwoners werden grootendeels gedood; de stad zelf werd geslecht.

Corcyra. Een even ernstig gevaar was het, dat Corcyra van Athene dreigde af te vallen. Zoover kwam het niet; maar de aristocraten, die de democraten hadden verdreven, wisten toch te bewerken, dat Corcyra zijn oude neutraliteit hernam. Maar dat kon Athene evenmin dulden als den afval van Lesbos. Een Atheensche vloot ondersteunde weldra de democraten op Corcyra, die ten slotte na een gruwelijken burgeroorlog hun vijanden overwonnen en het eiland ter beschikking van Athene stelden. In het algemeen bleef Athene zoo ter zee meester. Maar ook te land trachtte Athene naar uitbreiding van gebied. Met behulp van de Acarnaniërs en anderen deed de strateeg Demosthenes een aanval op Aetolië; maar dat boerenvolk verdedigde zich in zijn bergen met succes en dreef Demosthenes terug. Het kreeg bovendien hulp van Sparta. Nu wist Demosthenes zich echter niet alleen te handhaven, maar ook bij o^ae,bJ6 °lpa6 66n schilterende overwinning te behalen; in 425 keerde hij met roem ' gekroond naar Athene terug. Het succes op Corcyra bemoedigde Athene om ook op Sicilië in te grijpen. Hier was door het.voortdringen van Syracuse een algemeene burgeroorlog ontstaan; daarin riep Leontini de hulp van Athene in. Athene was onmiddellijk geneigd op dat verzoek in te gaan: een overwinning op, wellicht de verovering van Sicilië zou Athene aan de spits van Griekenland brengen; zelfs dacht men reeds aan een aanval op Carthago. Zoo werd in 427 Expeditie een vloot naar Sicilië gezonden. Deze expeditie had eenig succes; tal van steden na427SvTgllè' vielen Athene toe; haar vloot bleef meesteres ter zee. Maar ten slotte bleek Athene voorloopig nog te zwak om in het Westen met kracht door te tasten.

Tot dusverre had dus de oorlog nog zeer weinig resultaat opgeleverd.

vLTtïene. Wel had Athene 8een zware verliezen geleden en zelfc zijn gebied uitgebreid, maar de toestand was toch in het algemeen niet gunstig. Vooral de schaarschheid der geldmiddelen deed zich pijnlijk gevoelen. Millioenen had de oorlog verslonden; de tempelschat zelfs was er grootendeels mede heengegaan; er moest dus naar nieuwe inkomsten worden gezocht. Lüp voordracht van Cleon werd een vermogensbelasting uitgeschreven, die dadelijk met de andere belastingen zonder genade werd ingevorden^) Van de bondgenooten werden eveneens de schattingen zonder pardon geëischt. Naar alle zijden werd hulp gevraagd; zelfs van den Koning van Perzië vroeg men bijstand. En te midden, of liever juist ten gevolge van al deze moeilijkheden rustte de partijstrijd geen oogenblik; austociaten en democraten stonden scherper dan ooit tegenover elkander, daar hun kamp meer en meer van een beginselstrijd in een belangenstrijd ontaardde. De aristocraten verzuimden geen gelegenheid tot nieuwe aanvallen op Cleon en de democraten; zij klaagden niet ten onrechte, dat op hen de lasten van den oorlog drukten, terwijl de tegenpartij daarvan