Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Ik Ktere,ineM *1 zijn tijd' maar ziJ" «Ê^ht is

later in Macedome blijven heerschen, totdat het land door Rome werd

moesTh P 1 ln ,GnekenIand handhaafde hij zijn gezag; alleen in Epirus moest hij Pyrrhus erkennen. Hij wilde echter nog meer; evenals Alexander

hl] van Europa u.t Azië veroveren; de aanspraken van zijn vader had

■1 ni zi,n hart nooit opgegeven. Tegen dat dreigende gevaar vereenigden zich

echter Lvsimar.hns Solflllnill3 nn

echter Lysimachus, Seleucus en Ptolemaeus; bij hen sloot zich ook Pyrrhus aan. In 288 vielen allen te zamen Macedonië van de land- en de zeezijde aan. Tegen hen was Demetrius niet opgewassen; hij vluchtte naar Giiekenland en moest het aanzien, dat de Macedoniërs Pyrrhus tot hun Koning uitriepen. Ook Athene bevrijdde zich; maar in het overige Griekenland bleef Demetrius meester.

Van daar uit hoopte hij ten minste Klein-Azië te kunnen heroveren. Daar had intusschen Lysimachus zijn heerschappij op hechte grondslagen gevestigd. Alleen Bithynië kon hij niet onderwerpeu. En in Pontus stichtte in dezen tijd een aanzienlijke Pers, Mithradates , een i'ijk, dat in latere eeuwen een belangrijke rol in de historie

zou spelen. Erger scheen het

Demetrius Poliorcetes.

Naar een bronzen beeldje gevonden te Herculaneuin.

Demetrius

283.

. —" langer scneen net

voor Lysimachus, dat Demetrius in 287 „aar Klein-Azië overstak. In het

begin veroverde hij tal van steden, zoodat Lysimachus' heerschappij hier grootendeels te loor ging. Maar toen Demetrius in 286 ook in Syrië wilde doordringen, lieten zijn troepen hem in den steek: hij moest zich aan Seleucus t, overgeven; in eervolle gevangenschap is hij in 283 gestorven.

Natuurlijk maakte Pyrrhus van Demetrius' nederlaag gebruik door Thes-

hield ^ ee'\dee! ™n G™kenland te «nderwerpen; in het overige Griekenland i Demetrius zoon Antigonus zich staande. Maar Pyrrhus vond op ziin

>0111 een gevaarlijken tegenstander in Lysimachus, die in 285 Macedonië

zonder veel moe.te veroverde en dadelijk als Koïlïg werd erkendfzoo beheerschte

deze thans Macedonië, Thracië en Klein-Azië. Maar ook dit groote rijk bleek

Sluiten