is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overal tegelijk en met dezelfde kracht plaats greep; in de nieuwe koloniën in het Oosten vond men nog eeuwen lang den kleinen grondbezitter als type van de maatschappelijke organisatie.

Een niet minder belangrijk gevolg van Alexander's verovering dan de materieele opbloei van de Grieksche wereld was de geheel veranderde poli-

staatsrecht "j6 foi'nlatle van Helleeusche volk. In plaats van de kleine staten, de stadsstaten, waarin de Griek altijd en overal had geleefd, kwamen de groote rijken met milhoenen inwoners; vooral het rijk der Seleuciden overtrof alle staten m grootte en bevolking, die op 30 millioen kan worden gesteld. Het spreekt van zelf, dat zulke rijken op geheel andere wijze moesten worden - geadministreerd en geregeerd dan de oude kleine Grieksche staten. De financien werden dan ook in Aegypte en elders op geheel modernen voet geregeld • zorgvuldig werd alles beheerd en dat beheer gecontroleerd. Een uitgebreid systeem van directe en indirecte belastingen werd ingevoerd; daardoor kon jegelmatig aan alle behoeften van den staat worden voldaan. Bovendien beschikte de Koning over zeer vele en daaronder kostbare domeinen. Het spreekt vau zelf, dat behalve de koninklijke hofhouding leger en vloot een zeer groot deel der inkomsten verslonden; maar steeds bleef er toch genoeg over om kunsten en wetenschappen op de vrijgevigste wijze te beschermen.

an nog grooter belang waren de staatsrechtelijke veranderingen, die het gevolg waren van den overgang van den stadsstaat tot de groote monarchie.

e nieuwe dynastieën, wier recht eigenlijk alleen op haar goed zwaard berustte, zochten zich tegenover hun onderdanen evenals Alexander te legitimeeren ooi zie een goddelijke afkomst toe te schrijven en vervolgens voor zich

t g0ddel,Jke macht te vindiceeren; de Koning werd een god, voor wien altaren en tempels werden opgericht. De Aziaten voegden zich daarin gemak-

'J, ' e Gneken namen den Koning in den regel eerst na zijn dood in hun pantheon op; maar ook hier voegden zij zich welhaast naar de eischen van den nieuwen tijd en vereerden hun regeerenden Koning als een godheid.

een in Macedonië kon deze vorm van vorstenvereering geen ingang

vinden; daar bleef de oude, meer eenvoudige verhouding van vorst en volk

bewaard, al was ook hier de vorst sedert de dagen van Alexander niet meei

as vioeger de eerste onder gelijken. Het spreekt van zelf, dat met de

stijgende beteekenis van den heerscher, ook zijn huwelijk en daarmede de

troonopvolging gewichtige staatszaken werden. Toch was geen koninklijke macht

wettig, die niet door het als leger georganiseerde gewapende volk was erkend;

uit dat recht ontwikkelde zich vervolgens een ander, dat van beslissing in

belangrijke politieke aangelegenheden; van dat recht heeft het leger in tijden

van troonstrijd of andere verwarring een ruim gebruik gemaakt. In normale

omstandigheden bezat deze heerban alleen de jurisdictie over leven en dood

van een Macedonisch burger; maar ook dat recht werd menigmaal door den Koning ter zijde geschoven.