is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook den denkenden schepper der wereld; integendeel verklaarde hij zeer modern alle verschijnselen als werkingen van natunrkrachten. Hij toonde aan, dat alle lichamen, ook b.v. de lucht, zwaarte hebben en bewees dus de qualitatieve eenheid der materie. Hij verwierp de leer van den aether en verklaarde de zon voor een vurigen bol, waarvan de andere hemellichamen hun licht ontvangen. Waarneming en gevoel waren voor hem één; de ziel was niet alleen ondeelbaar, maar ook onafscheidelijk met het lichaam verbonden; van een onsterfelijkheid der ziel kon dus volgens hem geen sprake zijn. Zoo had dus ook hier de wetenschap over het geloof gezegevierd.

Behalve de peripatetische school leerden nog steeds de andere philosophische scholen, de academische, de cynische, de cyreneesche, alle door uitnemende mannen vertegenwoordigd. Maar van meer belang was het, dat nienwe scholen werden gesticht. Daarvan zijn

die van Epicurus en Zeno de

bekendste en invloedrijkste gebleven. Epicurus, in 342 op Samos geboren, Epicurus, was geheel autodidact, toen hij in 310 in Mytilene en vervolgeus te Lampsacus 342 _27°een philosophische school opende. Vandaar begaf hij zich in 307 naar Athene,

waai hij tot zijn dood in 270 heeft gewerkt en geleerd. Zijn systeem was een omwerking van dat van Democritus; zoowel in zijn physica als in zijn metaphysica sluit hij zich geheel bij dezen aan. Alles ontstaat volgens hem door

A *

40

Epicurus.

Marmeren borstbeeld in het Museum van liet Kapitool te Home.

Geheel andere dingen nog leerde de philosophie. Vooral de opvolger van

Theophrastus als hoofd der peripatetische school, Straton, was een man van straton

beteekenis, een der beste natuurkundigen der Oudheid. Hij verwierp de

teleologische beschouwingen van Socrates, Plato en Aristoteles en daarmede ii ii i i _