is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

I)o verovering van Sicilië, Sardinië en Corsica. Onderwerping van de Galliërs

in Noord-Italië.

tj|| MOMl W et mid(ien der derde eeuw v. Chr. was voor Carthago CarthaRo-s S gr het hoogtepunt zijner macht. Het beheerschte de Noord- gebied'

W kllst van Africa vau de Groote Syrte tot aan de Straat ft® fS Van Gibraltar, Sicilië behalve het gebied van Syracuse

en Messana, verder Sardinië, Corsica, de Balearen en V de Zuidkust van Spanje. Door zijne sterke vloot kon het in het geheele westelijke bekken der Middellandsche Zee zijn overwicht doen gelden. Het was onbetwist de eerste handelsstaat van dien tijd.

De gebeurtenissen op Sicilië brachten Carthago in oorlog met Rome. Na Aanleiding den aftocht vau Pyrrhus waren de Mamertijneu weder in strijd geraakt met eersten Syracuse, waar Hiëro eerst tot strateeg, vervolgens tot koning was uitgeroepen. Punischen Toen hij het beleg voor Messana sloeg, riepen zij de hulp van Rome in.HiëroSing De Senaat liet de beslissing over aan de volksvergadering; deze besloot deva?69-mSe' gevraagde hulp te verleenen. Ondertusschen had Carthago zich als bemiddelaar tusschen Hiëro en de Mamertijnen opgeworpen en bezetting in Messana gelegd.

Deze moest de stad echter weder ontruimen, toen de Mamertijnen een verbond met Rome hadden gesloten; daarop verbonden de Carthagers zich met Hiëro en sloegen met hem het beleg voor Messana. Zoo vonden de Romeinen zoowel Carthago als Syracuse tegenover zich op Sicilië.

In weerwil van de Carthaagsche vloot gelakte het den consul Appius Eerste Claudius zijn leger van Rhegium over te schepen naar Messana. Hij versloeg Foorlog* eerst"de Syracusauen, daarna de Carthagers en bedreigde Syracuse. Hierop veranderde Hiëro van partij. Hij sloot een verbond met Rome, dat hem tegen een jaarlijksche schatting als koning van Syracuse erkende, en verleende hulp bij het beleg van Agrigentum, het hoofdbolwerk der Carthagers op Sicilië's Zuidkust, dat in 262 in handen der Romeinen viel.

A* 41