Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rome. Kort daarna besloot Corinthe .om de Isthmische spelen ook voor Romeinen open te stellen; deze werden daardoor voortaan als het ware als Hellenöq erkend.

In deze jaren werd ook de heerschappij van Rome over het Noorden Gallische van Italië gevestigd. De Gallische stammen, die daar woonden, waren 227-222. niet meer gevaarlijk; maar herhaaldelijk drongen Galliërs van de overzijde der Alpen Noord-Italië binnen. Aanleiding tot een grooten oorlog tegen de Galliërs gaf de uitvoering van een voorstel, in 233 door den volkstribuun C. Flaminius ingediend, om het vroeger op de Senonische Galliërs veroverde gebied ouder arme Romeinsche burgers te verdeelen. De naburige Gallische stammen, o. a. de Bojers, vreesden dat ook met hun gebied aldus zou worden gehandeld en riepen de hulp in van Transalpijnsche Kelten, die met groote zwermen naar Noord-Italië trokken. Deze inval der barbaren wekte in Rome grooten schrik; een sterke troepenmacht werd uitgerust; alle bondgenooten droegen daartoe gewillig hun contingent bij, omdat de Kelten als een algemeene vijand van alle Italianen werden beschouwd.

Deze waren ondertusschen reeds Etrurië binnengedrongen en brachten daar een Romeinsch leger een nederlaag toe. Toen een tweede leger naderde,

trokken zij terug, maar werden omsingeld, daar een derde legerkorps, dat van Sardinië kwam, inmiddels bij Pisa was geland; in den slag bij Telamon, siag bij aan de kust van Etrurië, werd het grootste deel der Kelten in de pan gehakt; Tel2a2™on! alleen de ruiterij ontkwam. Daarna maakte de Romeinen een einde aan de onafhankelijkheid der Galliërs in Italië. Eerst werden de Bojers onderworpen,

die ten Zuiden van de Po woonden; vervolgens ook de stammen ten Noorden van die rivier, die zich het langst en het hardnekkigst verdedigden; hun versterkte hoofdstad Mediolanfum (Milaan) werd ingenomen. Tot verzekering van de Romeinsche heerschappij over de Po-vlakte werden ten Zuiden van de Po koloniën aangelegd; zoo ontstonden Mutina (Modena), Cremona en Placentia (Piacenza). Met de verlatijnsching van deze streken waren de Romeinen nog bezig, toen Hannibal er met zijn leger verscheen.

Sluiten