is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaronder de jonge Gnaeus Pompejus. In Campanië versloeg Sulla het eene consulaire leger; het andere liep tot hem over. Van nu af werd geen genade meer verleend; allen, die zich tegen Sulla bleven verzetten, werden buiten de wet gesteld. Tegen deze onverzoenlijke tegenstanders had Sulla in 82 te strijden. Vooral de Samnieten boden hem toen hardnekkig verzet; van de democratische regeering hadden zij de volkomen erkenning hunner onafhankelijkheid verkregen; Sulla was daartoe niet bereid. In het voorjaar van 82 versloeg Sulla den eenen consul, Gajus Marius, een zoon van den overwinnaar der Kimbren en Teutonen, in Latium en noodzaakte hem zich te laten opsluiten in Praeneste. Daarop bezette hij Rome, waar kort te voren op bevel van Marius een aantal optimaten vermoord waren. Vervolgens wendde hij zich naar Etrurië, waar de andere consul, Carbo, een groote macht in het veld had gebracht; in den loop van het jaar gelukte het hem deze macht te verstrooien; Carbo zelf vluchtte naar Africa; een deel van zijn leger vereenigde zich met de Samnieten, die een poging deden om Praeneste te ontzetten. Toen zij daarbij gevaar liepen door Sulla's troepen te worden omsingeld, wierpen zij zich op Rome om die stad te plunderen en uit te moorden. Maar nog juist bijtijds sneed Sulla hun den pas af; vlak bij de stad, voor de Collinische poort, leverde hij hun slag en behaalde een volkomen o\ ei winning, de eei daarvan komt voor een deel ook aan M. Licinius Crassns toe. De Samnieten, die nog in hunne bergen waren overgebleven, werden op last van Sulla uitgeroeid; hun land was voortaan een woestenij. Ook Praeneste, dat zich weldra moest overgeven, werd zwaar gestraft; de jonge Marius benam zich zelf het leven. Wie er verder in Italië nog tegenstand boden, werden door Sulla's onderbevelhebbers onderworpen. Ook buiten Italië, op de eilanden, in Spanje en Africa werden de aanhangers der volkspaitij overal verslagen; Gnaeus Pompejus onderscheidde zich daarbij zeer op Sicilië en in Africa.

De pro- Zonder mededoogen hield Sulla gerecht over allen, die na het jaar 83

scnpt.es. zich tegen hem ha(lden verzet. njet om zijn wraak te koelen, zooals Marius had gedaan, maar om allen uit te roeien, die hij gevaarlijk achtte voor de staatsorde, welke hij wilde vestigen. Lange lijsten van vogelvrijverklaarden werden opgemaakt; hun leven werd veil gegeven, op hun moord werd een belooning gesteld; hunne kinderen en kindskinderen werden uitgesloten van het recht om ambten te bekleeden. Alleen in Rome werden 2500 senatoren en ridders op de proscriptielijsten geplaatst; vooral de ridders werden door Sulla vervolgd; voortaan moest de aristocratie hunne mededinging niet meer te duchten hebben.

Maar al werd Sulla bij zijne proscripties niet geleid door wraakzucht, maar door koele berekening, zijne aanhangers en gunstelingen maakten misbruik van de gelegenheid om persoonlijken wrok te koelen en tevens zich zeiven te verrijken. Nog geruimen tijd nadat de rust in den staat hersteld heette.