Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden lieden, die iets te geen politie bewaakte str£ moordenaars, die hun bed vrijgelaten slaven; een voo der slachtoffers te doen toewijzen; zoozeer was de vrees in aller harten binnengeslopen, dat niemand tegen dergelijke wandaden in verzet durfde komen.

Sulla's veteranen werden niet vergeten bij de verdeeling van den buit; zij mochten zich vestigen als kolonisten in Italië; 150.000 oudgedienden werden aldus tot Italiaansche boeren gemaakt; vooral in Samnië, Campanië en Etrurië zetten zij zich neder. Dat bracht een dubbel voordeel mede. In de eerste plaats vormden die veteranen, wier burgerlijk bestaan zoo vast verbonden was aan de heerschappij der aristocratie, een achterban, die in tijd van nood onder de wapenen kon worden geroepen. Maar verder werden de door den oorlog verwoeste landstreken daardoor opgebeurd uit haar verval en droegen de nieuwe bewoners er toe bij om ze langzamerhand geheel te latiniseeren. rraandowpo- wp

latiniseeren. Gaandeweg werden de verschillen weggestreken, die de Italiaansche volkeren nog van elkaar onderscheidden. Sinds allen Italianen het burgerrecht was verleend, verloor Rome het karakter van heerschende stad en bleef het alleen de hoofdstad.

Nog voor het einde van het jaar 82 werd aan Sulla de dictatuur opge- Suiia's dragen, voor onbepaalden tijd, met onbeperkte bevoegdheid om de staats- d82-79"'

3 verliezen hadden, 's avonds in de donkere, door aten van Rome uit den weg geruimd door sluipIrijf uitoefenden onder bescherming van door Sulla jrwendsel werd licht gevonden om zich het fortuin

Sulla.

Naar eeiie buste in het Vatikaansche Museum (Museo Chiaramonti) te Rome.

Sluiten