Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

De troonstryd na Nero's dood. l)e Flavische Keizers. Nerva on zyne

opvolgers in de tweede eeuw.

Troonstrijd ^ K et Nero's dood breekt in de geschiedenis van het keizer-

na Nero's <K ^ y? ... . , .

dood. vit f- 1 een l)erioc*e van twee jaren aan, gedurende welke

$ H weder werd getroffen door de rampen van den

3 oorlog. De omstandigheid, dat met Nero de laatste afstam®smi meling van Caesar en Augustus was verdwenen, opende

voor eerzuchtigen de kans om den troon te bestijgen; eerst na veel bloedvergietens kreeg Rome een nieuwen heerscher. Wanneer de republikeinsche idee nog veel aanhangers had gehad, zou met Nero's dood voor den Senaat het oogenblik zijn aangebroken, om den ouden staatsvorm te herstellen; maar het leger en de groote meerderheid van het volk wenschten de bestendiging der monarchie; niet over de al of niet voortzetting van het keizerschap werd dan ook strijd gevoerd, maar alleen over de vraag, wie Keizer zou worden, en de beslissing van die vraag lag alleen bij de troepen.

Gaiba,68 -69. Toen de Senaat Nero had afgezet, riep hij den aanzienlijkste der afgevallen stadhouders, Sulpicius Galba, tot keizer uit; maar de Germaansche legioenen stelden A. Vitellius, die het commando in Neder-Germanië had, als Keizer daar tegenover en rukten op Italië aan. De hoogbejaarde en kinderlooze Galba wees, op dat bericht, Calpurnius Piso, een algemeen geacht man, tot zijn opvolger aan en adopteerde hem. Dit berokkende hem den dood. Salvius Otlio — door Nero, in ruil voor het bezit zijner vrouw Poppaea Sabina, tot stadhouder van Lusitanië benoemd — had reeds in Spanje de zijde van Galba gekozen, omdat hij hoopte door dezen als zoon en opvolger te worden aangenomen. Toen die kans verkeken was, zocht hij met geweld zijn doel te bereiken; hij won de praetorianen voor zich, die Gaiba door zijne zuinigheid en gestrengheid had ontstemd; in het begin van 69 doodden

Sluiten