Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begin van allerlei bouwwerken. Hij liet de tempels van het Capitool weder oprichten en hètbAnTph!"maakte een begin met nieuwe, groote bouwwerken, die onder de regeering zijner u.catrum zonen werden voltooid. Het beroemdste daarvan is het groote amphitheater, waarvan de ruïnen (het tegenwoordige Colosseum) nog thans de bewondering wekken. Vespasianus Tegenover den Senaat had Vespasianus ook daarom een moeilijke Senaat, positie, omdat hij niet behoorde tot de aristocratische families, waaruit de meerderheid der senatoren toen nog gesproten was. Zijn vader behoorde slechts tot den stand der ridders en was een zakenman; bovendien woonde hij niet in Rome, maar in een Sabijnsche stad. Met groot beleid slaagde Vespasianus er echter in om den Senaat binnen de machtsperken te houden, die Augustus en Tiberius hadden getrokken, en toch met dit college op vriendelijke wijze samen te werken. Een behendige zet van hem was, dat hij zijn zoon Titus niet alleen als mederegent aannam, maar hem tevens bekleedde met het ambt van praefectus praetorio; de ondervinding had geleerd, dat de bevelhebber der praetorianen voor den Keizer gevaarlijk kon worden, wanneer hij door de oppositie in den Senaat voor zich werd gewonnen.

Titus, 79-81. In 79 volgde Titus zijn vader na diens overlijden op. De korte duur van zijn regeering — hij overleed reeds in 81 — gaf hem geen gelegenheid om veel tot stand te brengen. Zware rampen teisterden in deze jaren een Uitbarsting deel van Italië; door een uitbarsting van den Vesuvius werden in 79 de vJuviul^o. steden Pompeji, Herculaneum en Stabiae bedolven; in 80 werden opnieuw

geheele wijken van Rome door brand vernield.

Domitianus, Na Titus kreeg zijn broeder Domitianus de keizerlijke waardigheid. Zijn M norschheid had gemaakt, dat men tot nog toe van dezen keizerszoon, van wien niemand vermoedde dat hij aan de regeering zou geraken, weinig notitie had genomen; zijn vader had hem, misschien ook omdat hij hem niet geheel vertrouwde, buiten alle regeeringszaken gelaten. Door zijn persoonlijke eigenschappen herinnerde Domitianus in sommige opzichten aan Tiberius; alleen was hij veel eerzuchtiger en heerschzuchtiger dan deze, en liet zich door zijne hovelingen „Heer en God" betitelen. Maar ook als bestuurder van het rijk heeft deze weinig beminnelijke Keizer de herinnering aan Tiberius gewekt, omdat hij met groote gestrengheid, maar tevens met rechtvaardigheid allen, die hun ambt misbruikten, strafte; in de provinciën werd zijn naam met dankbaarheid genoemd.

Onder zijn regeering hebben de Romeinen veel oorlog ipoeten voeren in Agricoia in de grensgewesten. De verovering van Britannië werd voltooid door Agricola, B;;t!n8f' na langdurigen strijd met de Caledoniërs; de iüzinking tusschen de Schotsche hooglanden en het Caledonisch gebergte vormde voortaan de noordgrens van het Romeinsche gebied; de ontoegankelijke Schotsche hooglanden werden aan de bergstammen overgelaten. De Keizer zelf leidde een veldtocht in Germanië tegen de Chatten; hij vergrootte het Romeinsche gebied aan den rechteroever van den Middel-Rijn, zoodat voortaan de grens liep van

Sluiten