Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondergang rijk noodlottig werden. De Koning der Parthen werd van den troon gestooten Parthische door Artaxerxes, die het bestuur voerde in het eigenlijke Perzië; het door ontstaan ^iem gestichte Nieuw-Perzische rijk strekte zich weldra over bijna het geheele van het gebied uit, dat tot dusverre de Parthen hadden bezeten. Met Artaxerxes Perzische begint de rij der Koningen uit de dynastie der Sasaniden, die er naar +ij22r, streefden het oude Perzische rijk te herstellen en de Hellenistische beschaving

in het Oosten te vervangen dooide oude Perzische cultuur; de dienst van Zarathustra werd door hen hersteld. Het Nieuw-Perzische rijk ontplooide van den aanvang af een groote kracht en bleek voor de Romeinen een nog veel gevaarlijker tegenstander dan de Parthen. Al aanstonds maakten de Perzen zich meester van Mesopotamië en rukten tot in Syrië voort. Alexander Severus trok zelf tegen hen te velde; zijne legers behaalden de overwinning, maar leden daarbij geweldige verliezen. Hij moest den veldtocht staken en naar het Westen terugkeeren, omdat de Germanen de Rijn- en de Donaugrens begonnen aan te vallen. Van Mainz uit trok

Alexander Severus tegen de Germanen op; al spoedig echter knoopte hij onderhandelingen aan. Dat mishaagde aan zijn troepen, die toch reeds ontstemd waren door zijne zuinigheid. Een aanzienlijk officier stelde zich aan het hoofd van een complot; in 235 werd Alexander Severus tegelijk met zijne moeder vermoord. Met hem eindigt de dynastie van Severus.

Aigemeene De dertig volgende jaren zijn voor het Romeinsche rijk een rampspoedige t°inthete" tijd geweest. Voortdurend werd strijd gevoerd om den troon tusschen de Romeinsche aanvoerders der verschillende legers; de meeste Keizers regeerden maar kort; midden der tegenover eiken Keizer stonden een of meer tegenkeizers. De militaire Keizers 3de eeuw. gedroegen ^ auen a|s despoten; de soldaten werden hoe langer hoe

meer veeleischend en deden den burgers grooten overlast aan. In de eeuwen van vrede, waarin de in het midden van het rijk gelegen landen zich verheugd hadden, waren de militaire eigenschappen der bevolking geheel verdwenen; de legers bestonden hoofdzakelijk uit bewoners der grenslanden, voor een steeds grooter deel ook uit Germanen. Herhaaldelijk drongen Germaansche

Septimius Severus.

Marmeren borstbeeld in het Louvre te Parijs.

Sluiten