Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Hoofdstuk. (De oorlog van Hannibal) . . Blz. 35/—3bb

Blz. , . Blz'

Veroveringen der Carthagers in Spanje. tegenover Rome. Rome's houding na

Hannibal 357 den slag bij Cannae . . . • <*01

Hannibal slaat liet beleg voor Sagun- Hannibal neemt Tarente, 212. Capua door

tum 219 358 de Romeinen hernomen, 211. Syracuse

Tocht' van Hannibal over de Alpen. door Marcellus genomen 212. De eerste

Slagen bij de Tessino en de Trebia, 218. Macedonische oorlog, 21o-20o . . db-

Slag bij het Trasimeensche meer, 217. De oorlog in Spanje. De beide Scipio s

Fabius Cunctator 359 sneuvelen, 211 . . • • •

Slag hij Cannae, 216. Afval der bond- P. Corn. Scipio neemt Nieuw-Carthago,

genooten. Syracuse kiest de zijde van 209. Hasdrubal trekt uit Spanje naar

Hannibal 360 Italië, 208. Slag by den Metaurus, 207 364

Philippus V van Macedonië stelt zich Scipio steekt naar Afrika over, 20 .

FF I Slag bij Zama, 202. Vrede gesloten, 201 366

Derde Hoofdstuk. (De oorlogen in het Oosten) . Blz. 367—379

Blz. Blz-

Egypte onder de Ptolemaeën. Ptolemaeus Slag bij de Thermopylae, 191. Zeeslag

II Philadelphus, 285 -246 . . 367 bij Myonnesus, 190. Slag bij Magnesia,

Ptolemaeus III Euergetes 246—221. Ptole- 190. \rede 189 . • • • •

maeus IV Philopator, 221-204. Syrië Einde van den Aetolischen Bond, 109.

onder de Seleuciden . . . .368 Veranderde toestanden in het Oosten

Pergamum wordt een onafhankelijk rijk. Hannibal f, 183. Perseus van Macedonie

Antiochus III de Groote, 223 — 187. | 179—168 . , • • • • • J*

Syrië en Macedonië verklaren Egypte Derde Macedonische oorlog, 17 —- •

den oorlog, 203 369 L. Aemilius Paullus. Slag bij Pydna, 168.

Inmenging van Rome. Egypte komt onder Macedonië in vieren gedeeld. Straf van

voogdij van Rome ..... 370 Perseus hondgenooten .

Tweede Macedonische oorlog, 200—197. Rhodus. Pergamum. Antiochus

Slag bij Cynoscephalae, 197. De Griek- in Egypte. Demetrius I van Syrië,

sche staten onafhankelijk verklaard, 196 371 162—150. Triumf van L. Aemi us

Hannibal bij Antiochus III. Syrische Paullus

oorlog, 192-189 372

Vierde Hoofdstuk. (De bevestiging der wereldheerschappij. De vergriekscfiing van Rome.) . Blz. 380 389

Blz. . . . B1Z'

Strijd tegen Galliërs en Illyriërs. Strijd 131—129. De provincie Azië. Cultuur-

in Spanje 380 toestanden in Rome . . • 384

Viriathus "j"» 139. Numantia ingenomen, Vermeerderde beteekenis van den Senaat. 385

133. Rome en Carthago. Massinissa De optimaten. De Hellenistische cultuui

van Numidië 381 . in Rome. Vergrieksching der Romein-

Derde Punische oorlog, 149—146 . . 382 sche cultusvormen 386

Ondergang van Carthago, 146. Oorlog Cato Censorius . . ^

tegen Andriscus, 149—148. Rome in Lex Villia, 180. Plautus, 254 184. Teren-

strijd met den Achaeischen Bond . 383 tius, 196 150. Naevius,+264 +194.

Mummius verwoest Corinthe, 146. Atta- Ennius, 240 169 . . . . "

lus III, 1133. Strijd tegen Aristonicus, Polybius, 204 — 122 389

NEGENDE BOEK.

Van Republiek tot Keizerrijk Blz. 391 450

Eerste Hoofdstuk. (De Gracchen.) „ ^93 400

Blz.

Slavenopstanden. De ager publicus . 393 burgerrecht aan de Italianen aan de

Tiberius Sempronius Gracchus. De Sem- orde gesteld 396

pronische akkerwet 133. . . . 394 Gajus Gracchus ...••• 3.)

Tiberius Gracchus, + 133. Scipio Aemi- Wetsvoorstellen van Gajus Gracchus . 398

lianus, f 129. De toekenning van het Gajus Gracchus f 121 .... 400

Sluiten