Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missie van Advies voor 's Rijks geschiedkundige publicaties, ons den weg.

De heeren Mr. W. R. Veder, C. J. Gonnet, Dr. H. E. van Gelder en Dr. E. Wiersum verschaften kostbaar materiaal uit de aan hunne goede zorgen toevertrouwde stedelijke archieven van Amsterdam, Haarlem, den Haag en Rotterdam.

De Hoofddirecteur van het Rijksmuseum, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, verleende inzage van de oude inventarissen die zich in het archief der hoofddirectie bevinden.

De Directeur der Koninklijke Bibliotheek, Dr. W. G. C. Byvanck, maakte ons het gebruik der bescheiden in het Museum Meermanno-Westreenianum gemakkelijk.

De heer J. M. Burger te Rotterdam stelde te onzer beschikking de briefwisseling van Gogel en de heer W. C. Burger te Antwerpen verschafte ons het portret van dien staatsman, die als de eigenlijke stichter van het Rijksmuseum beschouwd moet worden.

Hen allen, en nog velen anderen — niet het minst den heer Ant. W. M. Mensing (firma Fred. Muller & Co.) — wier medewerking het mogelijk gemaakt heeft, dat wij ons voornemen ten uitvoer hebben kunnen brengen, zeggen wij onzen oprechten dank.

Sluiten