is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 gekleurde prenten in zw. en verg. lijsten.

Een boer van Zurich.

Een boerin van Zurich.

Een boer van Aargou.

i boerin van Bern-

Een grijsaard uit het Zwarte Bosch.

6 stuks spotfiguren van vreemde natiën.

4 ovale schilderijtjes van blauw en wit Engelsch Wedgewood porcelein,

zw. lijsten.

2 kleinere dito.

i op wit satijn gedrukt met email en kleuren.

In het eerste cabinet van den Prins.

i miniatuur familieportretje op papier.

Bij dezen inventaris is een stuk gevoegd onder dagteekening van 6 November 1795 en geteekend door Covert van der Linden en den Notaris W. J. Schmolck, inhoudende dat den eerste door het Committé van Algemeen Welzijn op 13 Juli 1795 gelast was de meubelen die zich op het Oude Hof bevonden te doen overbrengen naar het huis te voren het kabinet van schilderijen bevattende, of op zoodanige andere plaats als hem aangewezen zou worden. Vervolgens werd hem door de burgers de Lange en Appel, als Gecommitteerden van het Committé van Algemeen Welzijn, mondeling gelast die meubelen te inventariseeren, en daarbij eene scheiding te maken tusschen de dingen van waarde en den rommel. De voorwerpen van waarde werden overgebracht naar het gewezen Naturaliën-Kabinet. De rommel

werd opgeborgen op het Oude Hof 1).

Nadat de Representanten der Fransche Natie het Stadhouderlijk Kwartier verlaten hadden werd in April 1796 ook van de aldaar aanwezige meubelen en goederen op last van het Committé van Algemeen Welzijn een inventaris opgemaakt door den Controleur Govert van der Linden, op aanwijzing van den

kastelein George Wilhelm Groos.

Dezelfde opmerkingen die aan den Inventaris der goederen

van het Oude Hof vooraf gingen vinden wij ook hier.

De inventaris werd verdeeld in twee rubrieken. Aan de eene zijde vinden wij de goederen opgeschreven die behoorden aan de Provincie van Holland, aan de andere zijde die behoorden

aan den Prins van Oranje.

Met uitzondering van eenige kleinigheden werd het gros van

1) Rijksarchief, Nass. Dom. 9194-