is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 12.

Instructie van den Te Parijs en te Romen zullen acht Kwekelingen onderhouden worden.

Direct.-Generaal. jn dezer steden moeten zij twee jaren doorbrengen.

Die gene, welke den Prijs behalen, zullen in het vervolg naar Romen en Parijs gezonden, en twee jaren in ieder dier steden onderhouden worden, zoo dezelve voldoen aan de Voorwaarden, welke hen zullen worden opgelegd.

Voor dit jaar zullen er terstond vier dier Kwekelingen gekozen worden, onder de meest belovende jongelieden; de vier overige zullen die genen zijn, welke de Prijzen der Akademie zullen behalen. De Directeur-Generaal zal ons hieromtrent een voorstel doen.

Art. 13.

Op den 1 Augustus zullen de Prijzen door de Akademie toegewezen worden, overeenkomstig den voet, welke bij het reglement zal worden bepaald.

Indien niemand den Prijs behaalt, zullen de Prijzen tot het volgend jaar verschoven worden.

Indien het getal van acht Kwekelingen in een jaar niet mogt kunnen worden voltallig gemaakt, zal dezelfde mededinging het volgend jaar plaats hebben, ten einde het getal van acht in den loop van dat jaar te vervullen.

De gemelde Kwekelingen zullen nu ten getale van acht voor Parijs of Romen worden voltallig gemaakt, maar in het vervolg zullen dezelve alle twee jaren niet dan voor de helft vervangen worden, ten einde ieder hunner vier volle jaren afwezend blijven.

Art. 14.

Bij de redactie van het Journaal der Schoone Kunsten zal voornamelijk worden in 't oog gehouden, dat daardoor alle de Schilderstukken der oude Hollandsche school bekend worden, in welke landen dezelve zich bevinden, voorts dat de namen der Schilders worden opgegeven, en de verdiensten van ieder werk gekend worden. Men zal zich daarbij wijders toeleggen om de meest beroemde Schilders der Oudheid, die van onzen tijd en diegene, welke tot luister der Vlaamsche school gestrekt hebben, bekend te maken.

Het zelve Journaal zal tevens berigten mededeelen aangaande het gedrag en de vorderingen der Kwekelingen te Romen en te Parijs.

Art. 15.

De Directeur-Generaal zal ons jaarlijks een Voordragt doen opzigtelijk het employ der Somme, die op de Begrooting voor het Ministerie van Binnenlandsche Zaken voor de Schoone Kunsten zijn geconsenteerd.

Art. 16.

Hij zal eene verzameling der beste Pleister-beelden doen bijeenbrengen.

Art. 17.

By de Schilder-Akademie zal worden opgerigt een Teekenschool naar het Model, overeenkomstig het geen daaromtrent bij het Reglement zal worden bepaald.

Art. 18.

De Museums zullen eiken Zaturdag om niet voor het Publiek open zijn, en dezelven zullen dagelijks en mede om niet voor de Kunstenaars open staan.

Art. 19.

Onverminderd de mededinging der Kwekelingen zal er alle twee jaren eene tentoonstelling van Werken van Nationale Kunstenaars plaats hebben. Dezelve zal voor elk open zijn, en in den loop der maand Augustus plaats hebben-