is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vele werkzaamheden wachtten den nieuwen Directeur-Generaal. In het archief van het Museum Meermanno-Westreenianum vonden wij den volgenden concept-brief van Meerman aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, dato den 18 Jan. 1808:

»Omtrent de plaatsing en inrichting van het Kon. Museum nog niets bepaald zijnde, verzoek ik thans alleen voor den tegenwoordigen opziener de som, die hij tot nu toe genoten heeft van 10 gl.'s weeks of 520 's jaars, aan denzeive voor verschotten of andere kleine uitgaven ƒ100 samen ƒ 620.

»Voor den aankoop van schilderijen, kunststukken en andere objecten tot vermeerdering van het Kon. Mus. neem ik de vrijheid te vraagen eene som van ƒx0.000".

18 Febr. 1808 zond hij den Koning een project-reglement in 30 artikelen voor het > Koninklijk Museum".

Het reglement schijnt verloren te zijn. Wel vonden wij in het archief van het Museum Meermanno-Westreenianum het begeleidende schrijven, dat wij hieronder in extenso weergeven:

De Direct.-Genl. 's Hage 18 Febr. 1808.

aan Z. M. den Koning.

Sire!

Het heeft mij niet moeijelijk kunnen vallen, om ter voldoening aan Uwer Majest. jongste bevel een Project-Reglement voor het Koninklijk Museum te formeeren, daar ik uit het Decreet concerneerende Uwe groote Bibliotheek genoegzaam van Hoogst derzelver intentie in zoo parallele gevallen geïnformeerd was. Ik heb dus de eer dit Reglt. hiernevens op dezelfde principes geschoeid of met die veranderingen slechts welke de aart der zake vorderde ter goedkeuring aan Uwe Maj. aan te bieden.

De stad van het Koningrijk, die het Museum bewaren zal, heb ik gemeend nog niet te moeten uitdrukken, daar dit zeer waarschijnlijk af zal hangen van de plaats welke Hoogst dezelve voor de Academie der Schoone Kunsten zal goedvinden te destineren.

In het i5e artikel heb ik de bepaling der som, welke Uwe Maj. als een vast jaarlijksch subsidie voor het Museum zoude gelieve te destineeren opengelaten.

Indien men stelde

Voor den Directeur ƒ 1500

» » Opzichter » 600

» » Bediende >500

f 2600

En voor alle overige kosten, zoo van aankoop in alle de verschillende vakken, welke het Museum bevatten moet, als van het nodige onderhoud, benevens de verschotten, brief en kassevracht zamen ƒ7400, zou zoude dit een som van ƒ10.000 uitmaken, welke gewisselijk voor eene verzameling van zoo veelerlei kunstzaken zeer gering is en dikwijls door de emplettes eener enkele goede schilderij geabsorbeerd zou kunnen worden; als een gewoon subsidie door Uwe Majesteit daar aan te accordeeren heb ik echter

7