Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maecken ende schilderen van zeeckeren grooten taeffereel vande doodinge der kinderen bij den Coninck Herodes, als oock voor zijnen arbeijt int versien ende eenige schilderije te maken op de deuren i) hangende aen den voorsz. taeffereele int hof van zijn Exe. zeer constelijck gemaect, mitsgaders voorden coop van zeecker constich taeffereel bij den zeiven Mr. Cornelis gemaect int contrefeytsel van eenen monick ende baghijn, 2) betaelt bij ordonnantie ende quitantie... 600 £." 3).

• Cornelis Cornelisz. Prins betaelt voort gout, verruwe ende arbeijt bij hem gebruijct, geleijt ende gedaen int stofferen van zeecker groot taeffereel met deuren, hangende int hof van zijne Exe. begrijpende de historie vande doodinge der kinderen bij den Coninck Herodes gemaect bij Mr. Cornelis schilder als oock voor stofferen van andere wercken deser stadt volgende dordonnantie ende quitantie ...51 £." 3).

'I wee jaar later werden de beide andere stukken gekocht:

>Meester Cornelis schilder voor zekere twee schone stucken schilderije, deen zeer groot ende veele constige poeterijen begrijpende, ende een anderen van Yeff ende Adam, beijde ten behoeve deser stadt gemaect, omme gehangen te werden int hof van zyn Exe. tot versieringe vanden camers der zeiven, volgende dordonnantie ende quitantie betaelt... 600 £." 4).

Herhaaldelijk hebben deze drie hoofdwerken van Cornelis Cornelisz. de aandacht van Haarlem bezoekende vreemdelingen getrokken. In het reisjournaal van de Monconys staat daaromtrent geboekt: [22 Aug. 1663] »Avant que de diner Van Leoarden mena M. ü la maison du Prince, 011 il ny a rien de remarquable, que deux beaux tableaux, 1'un de Corneille de Harlem, d'un Adam & Eva en nature" 5). En Uffenbach schreef 10 Febr. 1711 in zijn dagboek: •Nachgehends wurden wir noch unten herum geführet, da wir auf dem Vorplatz und in etlichen Zimmern folgende schone Gemahlde sahen. Der Kinder-Mord Herodis von Cornelius von Harlem. Es hatte dieses Stück zwey Flügel oder Thiiren, so auch, und zwar von Heemskerck bemahlet waren. Adam und Eva, dabey stunde C. C. H. fe. 1592, welches auch von Cornelius von Harlem seyn soll. Beyde sind unvergleichlich schön. Ein Götter-Banquet, von einem unbekannten Meister, aber wohl gemahlt" 6).

Ook het stuk van Vroom was in 1629 door den Haarlemschen magistraat bij den schilder besteld: »Mr. Henrick Vroom neempt aen ende gelooft het stuck van de stadt Haerlem namentlijcken den slach ofte scheepstrijt opde Haerlemmermeer wel getrouw ende oprechte te maecken tot eere ende reputatie van deeser stadt ende loff sijner nacomelingen ende stellet loon ter eijgene discretie ende goetvindinge van den heeren Burgermrn, daer mede hij sich sal contenteren ende vergenoegen sonder tegenseggen ende es hem bij provisie op reeckeninghe

1) Deze deuren, geschilderd door Maerten van Heemskerck, zijn niet mede naar Amsterdam gezonden, en bevinden zich thans in het Mauritshuis te 's-Gravenhage.

2) Deze voorstelling van het Haarlemsche Wonder bevindt zich nog in het Stedelijk Museum aldaar.

3) Thesauriersrekening van 1591 p. 72 v° en 75 v°. Vriendelijke mededeeling van den heer Gonnet, den Archivaris van Haarlem.

4) Thesauriersrekening van 1593, p. 64.

5) Journal des voyages de Monsieur de Monconys, II, Lyon 1666. p. 172.

6) Zach. Conr. von Uffenbach, Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland, III, Ulm. 1754 p. 530.

12

Sluiten