is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slag bij Kadesia, 63

Ondergang van het Perzische rij]

De Arabieren veroveren Jeruzalem, G37.

man van groote energie, onvermoeide werkkracht en groot organiseerend talent. Een geweldige troepenmacht trok hij aan de Arabische grenzen samen: maar ook Mothanna had versterking gekregen onder Aboe Obeid, die tevens het opperbevel had aanvaard. Zoo kwam het nog in 634 tot een geweldigen slag bij de brug over den Euphraat, den beroemden bruggenslag. Door hun onstuimige dapperheid en vermetelen overmoed kwamen de Arabieren in groot gevaar: Aboe Obeid werd gedood; duizenden sneuvelden en verdronken in de rivier: slechts met de grootste moeite kon Mothanna den terugtocht

Munt van Yesdedscherd III.

dekken. Maar door de energieke maatregelen van Omar kon Mothanna spoedig weer over een groot leger het bevel voeren. Daarmede gelukte het hem inderdaad in 635 den Perzen een gevoelige nederlaag toe te brengen.

Het was duidelijk, dat hier een strijd op leven en dood zou worden

orAfitrodon T? nofnm Kr»r» r»V» 4-

O v*- AWUUUU1U MlttAjliU UUUI Uü

uiterste krachtsinspanning het rijk in volledigen staat van verdediging. Daarentegen maakten de Arabieren van deze gelegenheid gebruik door aan den mond van Euphraat en Tigris een nieuwe stad Basra of Bassora te stichten. Een nieuw bevelhebber, Saad, voerde de Arabische troepen aan. Hij vond in Rustem een niet minder ervaren tegenstander, toen het in 637 bij Kadesia 'opnieuw tot een grooten slag kwam. Eenige dagen duurde de strijd: aan den onstuimigen aandrang der Arabieren boden de Perzen een even bewonderenswaardigen hardnekkigen. tegenstand. Zelfs de aankomst der Syrische troepen kon den slag niet beslissen. Eindelijk verhief zich een verschrikkelijke orkaan, die den Perzen verderen stryd onmogelijk maakte: in de grootste verwarring ontruimden zij het slagveld; in een der laatste gevechten werd Rustem gedood, het Perzische leger werd geheel ontbonden. Daarmede was het lot van het Perzische rijk eigenlijk reeds beslist: waar de Perzen nog tegenstand beproefden, werden zij teruggedrongen. Ktesiphon en zijn schatten vielen Saad na een korte belegering in handen: de laatste Sassanide zocht in het Medische gebergte een schuilplaats.

Ter zelfder tijd onderwierpen de Arabieren nog Palmyra; verder bracht één enkele veldtocht Phoenicië in hun macht. Daar Heraclius buiten staat was een nieuw leger te velde te brengen, vonden de Muzelmannen hier weinig tegenstand. Zoo kwam het ook, dat het betrekkelijk weinig moeite kostte Jeruzalem te bezetten. Hoe hoog de beteekenis van deze verovering werd geacht, blijkt wel hieruit, dat de Khalief zelf, die anders Medina nooit heeft verlaten, uit zijn residentie optrok naar Jeruzalem, om daar God te danken voor deze heerlijke verovering. Op zijn bevel werd Jeruzalem thans