Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekeering van Rusland

Cyrillos en Methodios.

Michael HL

]

Rusland. Ru rik, 8-50. '

1 1 S

1

2 (

tijd de Bulgaarsche khan Bogoris het voorbeeld van vele zijner onderdanen volgde en zich liet doopen.

Het was ook omstreeks dezen tijd, dat van Byzantium die groote zendingsarbeid is uitgegaan, die de Christianiseering van het tegenwoordige Rusland ten doel had. De belangrijkste der talrijke Byzantijnsche predikers, die naar het Noorden trokken, waren de broeders Cyrillos en Methodios, de apostels van Rusland. Op gelukkige wijze vulden zij elkander aan. Cyrillos was van zijn jeugd af vervuld van hooge geestelijke idealen, geheel in de theologische school van zijn tijd opgegroeid; hij was monnik geworden uit behoefte zich geheel aan God te wijden. Datzelfde deed op rijperen leeftijd Methodios, die in het practische leven werkzaam was geweest. In het klooster vatten beide broeders het grootsche plan op als geloofspredikers onder de Heidenen werkzaam te zijn. Zoo trokken zij samen naar het Noorden, vooreerst naar het land der Khazaren, later naar Moravië. Overal predikten zij het Evangelie en om dit te spoediger onder de oogen des volks te brengen, vertaalden zij den Bijbel in het Slavisch. De Bijbelvertaling van Cyrillos en Methodios is het oudste monument van eenige Slavische taal, gelijk die van Wulfila dat van eenige Germaansche is.

Inmiddels was Michael III in 856 meerderjarig verklaard. Hij was een begaafd man, maar zijn opvoeding was geheel verwaarloosd. Degene, die daarvan de schuld droeg, de broeder zijner moeder Bardas was een hoog ontwikkeld, maar heerschzuchtig en verdorven prins. Hij hoopte door zijn neef aan de verfijndste uitspattingen te gewennen en hem ver van de staatszaken te houden, zelf den grootsten invloed te behouden. Dat doel bereikte hij volkomen. Ongelukkig was hij in geen enkel opzicht bekwaam het rijk te besturen. Hij verkwistte de rijksfinanciën in pronk en praal; niet minder dan de Keizer was hij aan zijn amusementen verslaafd. Michael verhief Bardas in 862 zelfs tot Caesar. Gelukkig had de regeering tegenover het buitenland voorloopig succes genoeg om het schandelijke bestuur te bemantelen. De Mohammedanen wist Michael in bedwang te houden. Tegelijkertijd wist hij een gevaarlijken aanval der Russen op Byzantium zelf af te slaan.

De eerste geschiedenis van het Russische rijk ligt in het duister. Maar het staat wel vast, dat wij de eerste beginselen ervan in verband moeten brengen met de rooftochten der Noormannen. Omstreeks 850 moet zich de Noorsche stam der Russen naar het land aan de Finsche golf hebben begeven Bil daar te Nowgorod een vorstendom hebben gesticht. Rurik heette hun Dpperhoofd. Zijn opvolgers breidden het rijk vooral naar het Zuiden uit en jezetten o. a. Kiew, welke stad zy op de Khazaren veroverden. Zij drongen :elfs door tot de Zwarte Zee en bouwden daar, hun oud zeemansbedrijf getrouw, een vloot van 200 schepen, waarmede zij de kusten van het Byzanijnsche rijk onveilig maakten en zelfs een vermetelen aanval op de hoofdstad 'elf deden. Het gelukte Michael evenwel in 865 hen in een zeeslag bij Uonstantinopel te verslaan.

Sluiten