is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich weer aan de werken des vredes wijden; het is daarin, dat hij vooral uitmunt. Hij zelf schreef eens naar waarheid, dat hij zijn leven lang er naar gestreefd had waardig te leven en aan de nakomelingschap een aandenken in goede wei ken na te laten. Aan den roem van den veldheer paarde hy de grootheid van den staatsman; beide worden te aantrekkelyker door zijn groote beminnelijkheid. In plaats van het volksleger, dat tegen de krijgshaftige Denen niet opgewassen was, schiep hij een staand leger, in hoofdzaak uit de bewoners der koninklijke domeinen. Hij stichtte overal vestingen tot toevlucht der omwonenden en tot verdediging van het land. Wij spraken reeds van zijn vloot. De belastingen werden op geheel nieuwen voet gebracht. Eenheid van recht werd in alle deelen van het rijk ingevoerd. De rechtspleging werd verbeterd: Alfred was de beschermer der armen en verdrukten. Door hem werd de rechts-

Alfreds juweel.

In het Ashmolean Museum te Oxford.

studie weer met nieuw leven bezield. Een nieuw strafwetboek werd ingevoerd. Maar vooral voor de verheffing van het wetenschappelijk en geestelijk leven was Alfred altijd aan den arbeid. Kloosters werden gesticht. Geleerde vreemdelingen werden ontboden om de priesters in alle wetenschappen te onderrichten. Alfred zelf gaf het voorbeeld; gaarne genoot hij den omgang met geleerde monniken: aan zijn hof nam de voortreffelijke Asser, zijn levensbeschrijver, de plaats in, die Einhard bij Karei den Groote bekleedde. Op zijn veertigste jaar leerde de Koning nog Latijn, waardoor hem de geheele geschiedkundige, godsdienstige en wijsgeerige literatuur van zijn tijd geopend werd. Voor zijn landgenooten vertaalde hij de werken van Orosius, Beda, Gregorius den Groote en Boetius in het Angelsaksisch. Voornamelijk voor het onderwijs van den adel werd een hoogere school gesticht. De epische en lyrische poëzie van zijn volk verzorgde hij gelijk Karei de Groote. Ook de beeldende kunsten kwamen onder en door hem tot nieuwen bloei.