is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leo VI, 886—911.

De Hongaren.

J

\f vv*. Soiv 2 1 i

(

I. ]

j

i

■ ]

(

van Azië waren zij roovend en plunderend in Europa doorgedrongen, hadden Bulgaren en Grieken met vrees en schrik vervuld en waren in 892 voor het eerst op de grenzen van Duitschland verschenen. Eerst verwoestten zij Moravië, wat Duitschland wel van de plaag der Moraviërs verloste, maar daarvoor een veel gevaarlijker vijand in de plaats bracht. Een geluk was het, dat de Hongaren in strijd geraakten met de Bulgaren; zij waren daartoe aangespoord door den Griekschen Keizer.

Keizer was destijds Leo VI, de zoon van Basilios I. Hij is als regent merkwaardig door de uitvaardiging van een herziening, omwerking en vertaling van het Corpus luris, de Basilika. Daarmede hing de voltooiing der Byzantijnsche centralisatie ten nauwste samen: het absolutisme werd despotisme. Ook de wetgevende macht kwam in de hand des Keizers: de Senaat werd alleen een raadgevende staatsraad. Leo VI was een zeer geleerd man, — hij draagt den bijnaam Philosophos — maar tevens een verkwistend en zinnelijk despoot en een onbekwaam, zorgeloos regent. Om zich de Bulgaren van den hals te schuiven, hitste hij de Hongaren tegen hen aan. Maar op hun beurt riepen de Bulgaren de Petschenegen weer te hulp, die de Hongaren in den rug aanvielen. Terwijl deze ongelukkig tegen de Bulgaren vochten, namen de Petschenegen hun land in bezit en sneden hun daarmede den terugweg naar \.zië af. Zoo moesten de Hongaren in het Westen nieuwe woonplaatsen ;oeken. Zij trokken de Karpathen over en veroverden binnen weinige jaren iet naar hen genoemde lancT Sedert waren zij de schrik van hun buren: in 399 reeds trokken zij moordend en brandend naar Italië. De dood van Arnulf verlokte hen hun tochten ook tegen Duitschland te richten. Telken jare werd sedert dit land het tooneel van hun plunderingen. Met hun afzichtelijk uiterlijk, Deestachtige woestheid, vermetele dapperheid, arglistige slimheid, vielen de Hongaren op hun snelle paarden bliksemsnel in Duitschland, overal alles verwoestend. Mannen werden gedood, vrouwen en kinderen in gevangenschap medegesleurd, het vee weggedreven, de dorpen verbrand, de oogst vernield; 3at was de oorlog der Hongaren.