is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beeldende kunsten natuurlijk in den ban waren, legde men zich met des te meer ijver toe op de decoratieve schilderkunst, waarin men het tot een belangrijke hoogte wist te brengen. De kunstnijverheid bereikte een hoogen bloei: paleizen en kerken wedijverden door den blinkenden glans van tal van kunstvoorwerpen. Met smaak verstond men ook de kunst de handschriften met miniaturen te verluchten.

Uiterst belangrijk was ook het Byzantijnsche handelsverkeer. Een bewijs hiervoor is wel het feit, dat de Byzantijnsche munt nog altijd zoo goed als de geheele wereld beheerschte: vooral de Grieksche goudmunt werd overal gaarne aangenomen. Nog altijd was Byzantium de eerste handelsstad der wereld: als verbiudend lid tusschen Oosten en Westen had de stad een groot gedeelte van het ruilverkeer in handen. Enorme kapitalen maakten de uitbreiding van den handel steeds mogelijk. In Azië hadden de Grieken gedurende den val van het rijk der Abbassiden den Arabischen handel geheel overvleugeld. Te Konstantinopel kwamen alle Indische en Chineesche waren langs den Middenaziatischen karavaanweg ter markt: van daar werden zij naar het Westen en Noorden verscheept. De toenemende beschaving der Romaansche, Germaansche en Slavische volken maakte hun koopkracht steeds grooter en gaf den Byzantijnschen handel steeds grooter beteekenis. Slechts begonnen sommige Italiaansche steden, Amalfi, Venetië, Pisa en Genua op dit gebied de concurrenten der Grieken te worden. Te Byzantium zag men geheele koloniën van vreemde kooplieden verrijzen: Russen, Bulgaren, Italianen van allerlei vaderland, later ook Hongaren en Arabieren. De Spaansche Ommayaden zochten hun handelsbetrekkingen met het Oosten liefst aan den Bosporus. De Keizers waren verstandig genoeg den handel zooveel mogelijk te bevorderen, zoo niet uit overtuiging, dan toch uit eigenbelang. Een zeer belangrijk onderdeel van den handel bleef als van ouds de slavenhandel. Maar ook eigen producten werden in groote hoeveelheden uitgevoerd: de nijverheid, die kostbare zijden stoffen, gegoten en gedreven ijzer- en koperwaren, gouden en zilveren sieradiën, juweelen, emails enz. produceerde, vond een altijd geopend afzetterrein in het Westen, dat de kunst nog niet verstond al dat schoons zelf te vervaardigen.

Was de economische toestand van het rijk dus zeer gunstig, ook in andere opzichten vertoonde het nog niettegenstaande het minder goede bestuur der opvolgers van Basilios II een opmerkelijke kracht. Het militaire weerstandsvermogen was zeer verhoogd door de vorming van een nieuwe garde uit de zoogenaamde Warangen, Denen en Scandinaviërs, ook uit Engeland, waarbij zich later ook Normandiërs aansloten. De geschiedenis van het rijk tot de verovering van Konstantinopel door de kruisvaarders, toont duidelijk de groote beteekenis dezer stoere Noorsche krijgers aan; aan hen heeft meermalen het rijk zooal niet zijn bestaan dan toch zijn rustig voort- ' bestaan te danken gehad. Vooral in den krijg met de Arabieren hebben zij