is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!

Navarre met Biscaye, Ferdinand Castilië met Gallicië, Asturië en Leon, Ramiro Arragon met Catalonië. Het is deze verdeeling van Spanje, die gedurende de verdere Middeleeuwen in stand is gebleven. Van de drie rijken wafc Castilië het meest door zijn ligging op den strijd tegen de ongeloovigen aangewezen; gelukkig was Koning Ferdinand I een krygshaftig man, die den heiligen oorlog als zijn levenstaak beschouwde. Het gelukte hem de grens belangrijk naar het Zuiden te verleggen; hij veroverde een groot aantal steden op de Mohammedanen en dwong zelfs Sevilla zijn leenhoogheid te erkennen. Ongelukkig begonnen na zijn dood zijn drie zonen een verwoeden strijd om de heerschappij, die eerst in 1075 met de volledige overwinning van Alfonso VI eindigde. Zoo bleef het ten slotte nog twijfelachtig, of het Kruis of de Halve Maan over Spanje zou heerschen; het hing er maar van af, aan welke zijde een krachtig vorst alle thans verdeelde krachten onder zijn leiding zou weten te vereenigen.

Bijna nergens boezemden dus de Mohammedaansche staten hun vijanden nog eerbied en vrees meer in. Geen wonder dus, dat te Byzantium de gedachte kon opduiken van een algemeenen aanval op de Mohammedanen allereerst op de zeeroovers van Noord-Afrika en Sicilië, die in naam no£ altijd den Fatimidischen Khalief erkenden. In 1032 versloegen de Grieker de Muzelmannen volledig in de Adriatische Zee, in 1035 nogmaals in d( Aegaeische Zee. In 1038 veroverde de Grieksche veldheer Maniakes Messina versloeg de Arabieren en was daardoor meester van de grootste helft van he eiland. Het volgende jaar bracht hij nogmaals den Saracenen een verpletterend» nederlaag toe; daarmede was Sicilië voor Byzantium teruggewonnen. Maa kort daarna werd Maniakes teruggeroepen; het eiland ging weer verloren alleen Messina bleef behouden. Ook op het Balkan-schiereiland zelf werdei zware verliezen geleden. De Bulgaren konden hun oude grootheid niet vei geten. Alras bemerkten zij, dat de teugels van het bewind niet meer in d< krachtige hand van Basilios rustten. Ijl 1040 brak dan ook een opstand uit Toen plantte Steven Bogislaw, die gehuwd was met een kleindochter vai Czaar Samuel, in Servië ïfe vaan des opstauds; hij versloeg een Keizerlijk lege en wist de onafhankelijkheid van zijn land ook tegen verdere aanvallen t handhaven. Deze welgelukte aanval bracht ook de andere stammen in beweging In Bulgarije plaatste zich Peter Deljan, die zich een kleinzoon van Samut noemde, aan het hoofd van den opstand. Bulgarije, Macedonië en een de( van Griekenland vielen in zijn handen. Maar weldra sneuvelde hij bij Thessj lonika; het kostte Michael IV weinig moeite een groot deel van het Balkai schiereiland weder aan zijn gezag te onderwerpen.

Nauwelijks was dit gevaar bezworen of Byzantium had zich in Itali tegen nieuwe vijanden te verweren, de Normandiërs. Uit dankbaarheid voc bewezen diensten schonk de hertog van Napels aan den Normandiër Rainu in 1030 het sterke Aversa, waarmede hij in 1038 door Koenraad II wer

Navarre. Castilië. Arragon.

Ferdinand I van Castilië, 1035-1065.

I

! Byzantium.

»

r )

l

J ?

t

r >

ï

e

Opstanden in Servië en 1 Bulgarije.

r

e >•

;1 )1 iï-

ë Normandiërs in Zuid-Italië

»r lf d