Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eikend, vond Innocentins krachtige voorstanders in Bernhard van Clairvaux en Norbert van Maagdenburg, de leiders der Cisterciensers en der Praemonstratensers. Onder hun invloed werden Engeland en Frankrijk spoedig voor Innocentius gewonnen. Het ligt voor de hand, dat dit schisma voor niemand gewenschter was dan voor Lotharius. Hij verklaarde zich voor Innocentius, maar stelde als voorwaarde, dat hij zijn rechten als tot dusverre zou uitoefenen. Dat hij zijn investituurrecht niet in vollen omgang terugeischte, had de Paus te danken aan de welsprekendheid van Bernard van Clairvaux, die den Koning bezwoer af te laten van zijn pogingen om de Kerk in haar recht te verkorten. Een der merkwaardigste mannen van de Middeleeuwen is de Heilige Bernard. Waarlijk niet zonder reden heeft de Kerk hem tot een harer ^ oornaamste heiligen verklaard. Hij heeft haar onschatbare diensten bewezen.

Bernard van Clairvaux.

Bernard van Clairvaux.

Houtsnede in Opmeer's Opus chronographicum.

Bernard van Clairvaux was in 1091 te Fontaines bij Dijon geboren. Door zijn moeder reeds vóór zijn geboorte tot monnik gewijd, heeft hij van den aanvang af nooit iets anders gewenscht. Op 22-jarigen leeftijd liet hij zich in de Cistercienser orde opnemen. Reeds twee jaren daarna stichtte hij in het woeste dal van Clairvaux in Bourgondië een nieuw klooster, waarvan hij tot abt werd verkozen. Hier heeft hij met zijn genooten jaren- , lang het hardste, maar ook het vroomste leven geleid, waartoe de Middeleeuwsche ascese in staat was. Hij was een sterk tot contemplatie en mystiek geneigde natuur, die God overal zocht

J TX • i . i . .

en met Jlem in gemeenschap trachtte te treden. Maar aan een diep, echt Middeleeuwsch religieus gevoel paarde hij een barmhartigheid voor de menschheid, die hem noopte zich telkens en telkens weer in de wereld te begeven en zich diep in de kerkelijke twistvragen van zijn tijd te mengen. Hij was dan ook een menschenkenner als weinigen; zijn sermoenen, die voor eeuwen modellen zijn geworden, waren niet alleen welsprekend, maar vooral overtuigend. Zijn brieven hebben naast zijn sermoenen den grootsten invloed gehad. Zijn liederen doen de diepte van zijn godsdienstig gevoel peilen. Steeds zijn steun zoekende in den Bijbel en dezen boven alle commentaren stellende, was hij meer geloovige dan geleerde. In hem kwam de religieuze strooming van zijn tijd het zuiverst tot uitdrukking: ook daaraan moet zijn weergalooze invloed worden toegeschreven. Zoodra hij zich voor Innocentius II had verklaard, kon deze zich de wettige Paus achten.

Sluiten