is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in 1163 zijn leven besloot. De regeering van hem en zijn beide zonen is de bloeiperiode van het Almohadische khalifaat. Niet alleen door macht en aanzien was hun rijk een der eerste der wereld, maar ook door een laatste opflikkering van de Spaansch-Mohammedaansche beschaving, die men na al de stormen der laatste tijden niet meer verwacht. Vooral in de philosophie openbaarde zich een geheel nieuw leven. De Almohaden waren verdraagzaam; onder zulke vorsten kon het systeem der Aristotelische philosophie, dat door Alfarabi en Avicenna in het Oosten was uitgewerkt, in Spanje door mannen als Ibn Tofeil en Ibn Roschd, die door de Spanjaarden Averroës werd genoemd^/ en door den Joodschen wijsgeer Maimonides in den vorm werden gebracht, waarin het later door de scholastieken van Frankrijk en Italië werd overgenomen en de verdere middeleeuwen door in zwang bleef. De andere wetenschappen' bleven niet achter: de medicijnen en de aardrijkskunde vooral werden ijverig

Tombe van Hendrik den Leeuw en zijn gemalin Mathilde van Engeland

in den Dom te Brunswijk.

bestudeerd. En intusschen breidden de Almohaden hun gebied in Spanje steeds verder uit. In 1195 gelukte het nun den Castilianen bij Alarcos een verpletterende nederlaag toe te brengen. Deze slag is een der be^roejndste in deA Spaansche geschiedenis, een tegenhanger van dien van Zalacca. De Moham. medanen bezongen de schitterende overwinning in alle toonaarden; op de Christenen maakte zij een verpletterenden indruk. Als een vluchteling verscheen Alfonso van Castilië in Frankrijk; het scheen, dat het geheele Westen gevaar liep door de Almohaden overweldigd te worden.

Onder den indruk daarvan sloten Richard en Philips zeer tegen den wensch des Keizers vrede. Bovendien was Hendrik weinig gezind den Islam te bestrijden; hij dacht hem veeleer als bondgenoot te gebruiken. Ook met Byzantium stond hij in verbinding. Keizer Izaak II werd in 1195 door zijn broeder Alexios van den troon gestooten. De nieuwe heerscher, Alexios III, regeerde even ellendig als Izaak zelf; maar door zijn innemende vriendelijkheid wist het volk met zijn bewind te verzoenen. Gevaarlijk was het voor hem, dat

A** 46

Slag bij .larcos, 1195.

Alexios III, 1195-1203.